Na osnovu čl. 25. i 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 178. sjednici, održanoj 09.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA

KAPITALNOG TRANSFERA - "KAPITALNI

TRANSFERI JAVNIM PREDUZEĆIMA -UNAPREĐENJE AVIO PROMETA FEDERACIJE BiH -JP AERODROM TUZLA" UTVRĐENOG BUDŽETOM

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019.

GODINU, FEDERALNOM MINISTARSTVU PROMETA

I KOMUNIKACIJA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava kapitalnog transfera -"Kapitalni transferi javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Tuzla" utvrđenih u razdjelu 18. ekonomski kod 615400 Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19) u iznosu od 3.535.000,00 KM.

Sredstva iz stava (1) ove tačke bit će utrošena za:

1) Dodatne radove u sklopu projekta rekonstrukcije i dogradnje putničkog terminala, dodatne isporuke robe u okviru projekta uređenja enterijera oba objekta te izvođenje neophodnih radova za potrebe završetka projekta unapređenja aerodromske rasvjete na CAT l

2)     Vanjsko uređenje carinskog skladišta za avionsko gorivo i uspostava protivpožarne zaštite sa odgovarajućim alarm sistemom - javljačem požara

3)     Zona za pušenje u odlaznom gate-u

4)     Nadstrešnica ispred dolaznog gate-a

5)     Vanjsko uređenje oko atrijuma i putničkog terminala (sa vanjskom rasvjetom i rezervoarom za protivpožarnu zaštitu)

6)     Izvođenje radova na izgradnji kanalizacione mreže sa uređajem za prečišćavanje otpadnih voda u sklopu realizacije projekta izgradnje Atrijuma

7)     Oprema za službene prostorije u putničkom terminalu (uredski namještaj, opremanje konferencijske sale, VIP prostorije i drugo)

8)     Vizuelni identitet Aerodroma Tuzla

9)     Kupovina zemljišta i šume za potrebe završetka projekta - CAT l

10)   Nabavka, isporuka i ugradnja novog rendgen uređaja (odvojeni prtljag)

11)   Sistem traka za odlazni i dolazni putnički prtljag 1-2)   Aerodromska oprema

 

 

II

 

 

Zadužuje se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da vrši konstantan nadzor o utrošku sredstava iz tačke I ove odluke, te da sa "JP Aerodrom Tuzla" potpiše ugovor kojim će se urediti način prijenosa sredstava, provođenja postupka javne nabavke i izvještavanje o utrošenim sredstvima.

 

 

III

 

 

Za provođenje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo finansija i JP Aerodrom Tuzla, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 517/2019

09. maja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.