Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 9. stav (1) Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16,3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 178. sjednici održanoj 09.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I NOMINOVANJE JEDNOG ČLANA NADZORNOG

ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA

ARCELORMITTAL ZENICA D.O.O. ISPRED

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Pokreće se procedura za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora Privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

II

 

 

Postupak iz tačke I ove odluke provest će Komisija koju je imenovala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine Odlukom o osnivanju Komisije za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnost Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br..70/15, 3/16, 18/17, 37/17, 35/18 i 70/18) sa zadatkom da sačini listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga, pismenom preporukom predloži Vladi Federacije Bosne i Hercegovine rang-listu sa najboljim kandidatima na dalje razmatranje.

Listu kandidata i zapisnik sa kopijom svih prijava kandidata i dostavljenih dokaza Komisija iz stava (1) ove tačke dužna je dostaviti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na izbor i imenovanje.

 

 

III

 

 

Javni konkurs iz tačke I ove odluke objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i dnevnim listovima "Dnevni avaz" i "Večernji list".

 

 

IV

 

 

Za realizaciju tačke III ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 513/2019

09. maja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.