Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 178. sjednici, održanoj 09.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU KORIŠTENJA SREDSTAVA OD

POVRATA PDV-a ZA NASTAVAK IMPLEMENTACIJE

MJERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U OBJEKTIMA

JAVNOG SEKTORA U FEDERACIJI BOSNE I

HERECEGOVINE, U OKVIRU PROJEKTA

"ENERGETSKA EFIKASNOST U

BOSNI I HERCEGOVINI"

 

 

I

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrava Federal­nom ministarstvu prostornog uređenja putem Implementacione jedinice Projekta "Energetska efikasnost u BiH" za Federaciju Bosne i Hercegovine korištenje sredstava od povrata PDV-a u visini od 277.988,07 KM, radi provođenja daljih aktivnosti u okviru Projekta "Energetska efikasnost u BiH".

Sredstva iz stava (1) ove tačke koristit će se za sljedeću namjenu: Sredstva iz komponente za Federaciju Bosne i Hercegovine koristit će se s ciljem implementacije dodatnih aktivnosti (konsultantske usluge, robe, radovi na objektima od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine), kao i sredstva iz komponente za kantone koja će se koristiti za radove na objektima od značaja za kantone i ista će se rasporediti na kantone srazmjemo učešću u iskorištenim kreditnim sredstvima.

 

 

II

 

 

Sredstva od povrata PDV-a iz tačke I ove odluke ostvarena su po osnovu povrata PDV-a saglasno Zakonu o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 9/05, 35/05 i 100/08), te su ista doznačena na račun kod Union banke d.d. Sarajevo kojim zajedno upravljaju Federalno ministarstvo prostornog uređenja i Federalno ministarstvo finansija u okviru Projekta "Energetska efikasnost u BiH".

 

 

III

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo prostornog uređenja i Federalno ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 479/2019

09. maja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.