Na osnovu člana 115. stav (2) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne, i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 178. sjednici, održanoj 09.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU NA KORIŠTENJE POSLOVNIH

PROSTORA U SARAJEVU, ULICA ISMETA

MUJEZINOVIĆA BROJ 18, 34 i 38, OPĆINI CENTAR

SARAJEVO

 

 

I

 

 

Poslovni prostor u Sarajevu, ulica Ismeta Mujezinovića broj 18, prizemlje, površine 1!6,50 m2 koji se nalazi u zgradi izgrađenoj na k.č. 2255/3, poslovni prostor u Sarajevu, ulica Ismeta Mujezinovića broj 34, prizemlje, površine 89,34 m2, koji se nalazi na zgradi izgrađenoj na k.č. 1710/2 i poslovni prostor u ulici Ismeta Mujezinovića 38, prizemlje, površine 68,66 m2 koji se nalaze u zgradi izgrađenoj na k.č. 1710/1, a sve K.O. Sarajevo V, daju se na privremeno korištenje na period od pet godina, Općini Centar Sarajevo, bez naknade.

 

 

II

 

 

Zadužuje se Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine da sačini ugovor kojim će se urediti pitanje naknade za komunalne usluge i održavanje infra­strukture (utrošak električne energije, grijanja, vode, telefona, odvoza otpada i drugih obaveza nastalih korištenjem poslovnih prostora iz tačke I ove odluke) i izvrši zapisničku predaju.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 476/2019

09. maja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.