Na temelju članka 115. stavak (2) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 178. sjednici, održanoj 09.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU NA PRIVREMENO KORIŠTENJE

ZGRADE ŠTABA TO U KAKNJU OPĆINI KAKANJ

 

 

I

 

 

Zgrada TO, izgrađena na k.č. 1035/5 KO Kakanj, površine 406 m2 i magacin intedantske opreme, izgrađen na k.č. 1035/4 KO Kakanj, površine 217 m2, u Kaknju, daju se na privremeno korištenje Općini Kakanj, na period od 10 godina, bez naknade.

 

 

II

 

 

Šest prostorija na katu, sa pripadajućim hodnikom, ukupne korisne površine 126,78 m2 i dalje će koristiti Odsjek za pitanje evidencija iz oblasti vojne obaveze Federalnog ministarstva za pitanje branitelja i invalida domovinskog rata - Federalnog ministarstva za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

 

 

III

 

 

Zadužuje se Služba za zajedničke poslove organa i tijela, Federacije Bosne i Hercegovine da sačini ugovor sa Općinom Kakanj, kojim će se urediti pitanje naknade za komunalne usluge i održavanje infrastrukture (utrošak električne energije, grijanje, vode, telefona, odvoza otpada, i drugih obaveza nastalih korištenjem predmetnih nekretnina) i izvrši zapisničku predaju nekretnina iz točke I ove odluke Općini Kakanj.

 

 

IV

 

 

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o davanju na privremeno korištenje zgrade štaba TO u Kaknju, Zavisnom društvu Rudnik mrkog uglja "Kakanj" do.o. Kakanj ("Službene novine Federacije BiH", broj 65/17).

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 468/2019

09. svibnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.