Na osnovu člana 23. stav (2) Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 178. sjednici, održanoj 09.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ

BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ZA 2019. GODINU ZA SUFINANSIRANJE

PROJEKTA RAZVOJ NAVODNJAVANJA -

ZA I i II KVARTAL 2019. GODINE

 

 

I

 

 

Iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije. BiH", broj 11/19) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 500.000,00 KM, za sufinansiranje Projekta Razvoj navodnjavanja za I i II kvartal 2019. godine.

 

 

II

 

 

Sredstva iz tačke I ove odluke izdvajaju se s razdjela 16. glava 1601, ekonomski kod 8225, sa pozicije "Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima -Učešće Vlade u projektima koje finansira međunarodna zajedni­ca" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

 

 

III

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo finansija - Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova  odluka  stupa  na  snagu narednog  dana  od  dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 467/2019

09. maja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.