Na temelju članka 19. stavak (1) točka 6. i članka 21. stavak. (4) Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16), a u vezi s točkom II stavak (1) Odluke o uvjetima i procedurama emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 31/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 178. sjednici, održanoj 09.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ZADUŽENJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

PUTEM EMISIJE OBVEZNICA (10Y) FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Odobrava se zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) puteni emisije obveznica radi prikupljanja sredstava za financiranje izdataka utvrđenih Proraču­nom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, u nominal­nom iznosu do 30.000.000,00 KM (slovima: tridesetmilijuna KM).

 

 

II

 

 

Osnovni elementi obveznica iz točke I. ove odluke su:

- Emitent: Federacija Bosne i Hercegovine

- Iznos emisije: 30.000,000,00 KM

- Broj obveznica: 30.000

- Nominalna vrijednost obveznice: 1.000,00 KM

- Rok dospijeća: 10 (deset) godina

- Metoda aukcije: format višestruke cijene

- Datum aukcije: utvrđuje se javnim pozivom

- Kupon: utvrđuje se nakon završene aukcije

- Isplata kamate: polugodišnje, od datuma poravnanja

- Isplata glavnice: jednokratno na datum dospijeća.

- Vrsta obveznice: obveznica s fiksnim kuponom

 

 

III

 

 

Javni poziv za sudjelovanje u emisiji obveznica Federacije objavljuje se na internet stranicama Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), agenta emisije i Sarajevskoj berzi-burzi vrijednosnih papira d.d. Sarajevo (u daljnjem tekstu: SASE) najkasnije sedam dana prije dana održavanja aukcije.

 

 

IV

 

 

Obveznice se emitiraju u nematerijaliziranom obliku i registriraju kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: RVP).

Ministarstvo sa RVP zaključuje ugovor o poslovima registracije i vođenja obveznica.

Obveznice se izdaju u originalnoj valuti KM, s tim da se njihova vrijednost veže za vrijednost EUR (EUR valutna klauzula) gdje je vrijednost na dan izdanja jednaka fiksnoj vrijednosti od EUR = 1,95583 KM. U slučaju promjene vrijednosti EUR za KM, primjenjivat će se srednji tečaj EUR za KM prema tečajnoj listi Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan izmirenja obveza po obveznici.

Ne postoje nikakva ograničenja u prijenosu obveznica.

 

 

V

 

 

Cijena obveznice se utvrđuje na temelju sljedeće formule:

Obveznice se prodaju putem aukcije na SASE metodom višestruke cijene. Nalozi se ispostavljaju unošenjem prinosa na dva decimalna mjesta.

 

 

DSC = broj dana od datuma poravnanja do narednog kuponskog datuma,

E = broj dana u kuponskom periodu u koji ulazi datum poravnanja,

N = broj kupona plativih između datuma poravnanja i datuma isplate,

A = broj dana od početka kuponskog razdoblja do datuma poravnanja.

 

 

VI

 

 

Ministarstvo zadržava pravo da prihvati ponudu u cjelini, djelimično ili da odbije sve ponude za kupovinu.

 

 

VII

 

 

Vlasništvo nad obveznicama stječe se na dan poravnanja upisom obveznica na odgovarajuće račune vrijednosnih papira koji se vode kod RVP i vlasniku daje pravo naplate nominalne vrijednosti glavnice i kamate.

Sredstva za izmirenje obaveza iz stavka (1) ove točke osigurat će se iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

VIII

 

 

Obveznice iz točke II ove odluke mogu se otkupiti prije roka njihovog dospijeća.

 

 

IX

 

 

Poslove po osnovi emisije obveznica obavlja Ministarstvo. Ministarstvo zaključuje ugovor sa SASE, bankom depozitarom i agentom emisije o obavljanju poslova u emisiji obveznica.

 

 

X

 

 

Aukcija obveznica na primarnom tržištu obavlja se preko aukcijske platforme burzanskog trgovinskog sustava (u daljnjem tekstu: BTS) SASE u razdoblju od 9:00 do 13:00 sati osim ako u javnom pozivu nije drugačije naznačeno.

Ponude za kupovinu obveznica unose se u BTS kao kupovni nalozi u razdoblju od 9:00 do 10:00 sati i u tom razdoblju dozvoljene su izmjene prinosa i količine iz kupovnog naloga kao i povlačenje kupovnih naloga.

Ponuda za prodaju obveznica unosi se kao prodajni nalog u BTS u razdoblju od 10:00 do 13:00 sati.

 

 

XI

 

 

Nakon obavljenog poravnanja RVP registrira obveznice u skladu s ugovorom i o tome obavješćuje SASE i Ministarstvo.

Na temelju izvješća RVP o registraciji, Ministarstvo dostavlja zahtjev SASE za uvrštavanje obveznica na Kotaciju SASE.

 

 

XII

 

 

Za realizaciju ove odluke, izvješćivanje o nastaloj obvezi za Federaciju i poduzimanje ostalih aktivnosti u vezi s emisijom obveznica zadužuje se Ministarstvo.

 

 

XIII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 466/2019

09. svibnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.