Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 15. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 177. sjednici, održanoj 25.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI

NADZORNOM ODBORU CESTE D.D. MOSTAR ZA

RAZRJEŠENJE DUŽNOSTI ČLANA UPRAVE DRUŠTVA

 

 

I

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje prethodnu saglasnost Nadzornom odboru Ceste d.d. Mostar za razrješenje dužnosti člana Uprave društva radi gubitka povjerenja većinskog vlasnika državnog kapitala i to:

1.     Darko Lakić - izvršni direktor za računovodstvo i finansije.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 452/2019

25. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.