Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 178. sjednici, održanoj 09.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O

UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI FEDERALNE

AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM

IMOVINOM

 

 

I

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 454/2019

09. maja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.