Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Viadi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 178. sjednici, održanoj 09.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU PRODAJE l (JEDNOG) SLUŽBENOG

PUTNIČKOG AUTOMOBILA SLUŽBE ZA ZAJEDNIČKE

POSLOVE ORGANA I TIJELA FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Odobrava se Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine prodaja l (jednog) službenog putničkog automobila sljedećih karakteristika: marka i tip: VW GOLF 4, TDI, registarske oznake: A70-J-229, broj šasije: WVWZZZJZYD422840, broj motora: AGR404458, godina proizvodnje: 2000.

 

 

II

 

 

Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine će izvršiti prodaju službenog putničkog automobila iz točke I ove odluke putem javnog nadmetanja -licitacije, uz obaveznu objavu oglasa u jednim dnevnim novinama.

 

 

III

 

 

Financijska sredstva ostvarena prodajom službenog putnič­kog automobila iz točke I ove odluke uplatit će se na Jedinstveni račun Riznice Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

IV

 

 

Nakon izvršene prodaje Vlada Federacije Bosne i Hercego­vine će izvršiti isknjižavanje službenog putničkog automobila iz Glavne knjige Riznice.

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 450/2019

09. svibnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.