Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Herce­govine, na 177. sjednici, održanoj 25.04,2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU POLITIKE UPRAVLJANJA

INFORMACIONOM SIGURNOŠĆU U INSTITUCIJAMA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA

RAZDOBLJE 2018. - 2022. GODINE

 

 

I

 

 

Usvaja se Politika upravljanja informacionom sigurnošću u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje 2018.-2022. godine.

 

 

II

 

 

Politika upravljanja informacionom sigurnošću u institu­cijama Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje 2018. -2022. godine je sastavni dio ove odluke.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

''Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 447/2019

25. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.