Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Herce­govine, na 177. sjednici, održanoj 25.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU POLITIKE UPRAVLJANJA

INFORMACIONOM SIGURNOŠĆU U INSTITUCIJAMA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ZA PERIOD 2018. - 2022. GODINE

 

 

I

 

 

Usvaja se Politika upravljanja informacionom sigurnošću u institucijama Federacije Bosne i Hercegovke za period 2018. -2022. godine.

 

 

II

 

 

Politika upravljanja informacionom sigurnošću u institu­cijama Federacije Bosne i Hercegovine za period 2018. - 2022. godine je sastavni dio ove odluke.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 447/2019

25. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.