Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06). i članka 43. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog JU Federalne novinske agencije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 177. sjednici, održanoj 25.04.2019. godine, donosi

 

 

 O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA S

PODRAČUNA EVIDENTIRANOG NA JEDINSTVENOM

RAČUNU TREZORA- RIZNICE FEDERALNOG

MINISTARSTVA FINANCIJA/FEDERALNOG

MINISTARSTVA FINANSIJA JU FEDERALNOJ

NOVINSKOJ AGENCIJI

 

 

I

 

 

Na temelju raspoloživih i evidentiranih podataka na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federacije Bosne i Hercegovine odobrava se raspoređivanje sredstava Razdjel 49 JU Federalna novinska agencija i to sa podračuna broj 102708000 0038954 u iznosu od 7.000,00 KM.

 

 

II

 

 

Odobrava se raspoređivanje donatorskih sredstava iz projekta "FENA BIZ SERVIS".

 

 

III

 

 

Donatorska sredstva iz točke I ove odluke, u iznosu od 7.000,00 KM evidentirana na podračunu broj 1027080000038954, projekt 3001098, grupa plaćanja 100-98, rasporedit će se na ekonomski kod:

- 613900 - "Ugovorene usluge" u iznosu od 7.000,00 KM

 

 

IV

 

 

Sredstva iz točke III ove odluke koristit će se isključivo sukladno pojedinačnom proračunu projekta, odobrenom i kontroliranom od strane donatora.

 

 

V

 

 

O izvršenju proračuna projekta vodit će se posebno knjigovodstvo, a JU Federalna novinska agencija će sukladno odredbi točke 15. Uputstva o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidenti­ranja i raspolaganja sredstvima s posebnih namjenskih transakcij­skih računa otvorenih kao podraćuna u okviru Jedinstvenog računa Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/17) i Pravilniku o izvještavanju i godišnjem obračunu proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/14, 14/15, 4/16 i 19/18) sačinjavati i dostavljati periodična i godišnja izvješća o namjenskom utrošku sredstava Federalnom ministarstvu finansija/Federalnom ministarstvu financija - Sektor za Proračun.

 

 

VI

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se JU Federalna novinska agencija i Federalno ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svojih nadležnosti.

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 443/2019

25. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.