Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 43. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog JU Federalne novinske agencije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 177. sjednici, održanoj 25.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA

SA PODRAČUNA EVIDENTIRANOG NA JEDINSTVENOM

RAČUNU TREZORA - RIZNICE

FEDERALNOG MINISTARSTVA

FINANSIJA/FEDERALNOG MINISTARSTVA

FINANCIJA JU FEDERALNOJ NOVINSKOJ AGENCIJI

 

 

I

 

 

Na osnovu raspoloživih i evidentiranih podataka na Jedin­stvenom računu Trezora - Riznice Federacije Bosne i Hercego­vine odobrava se raspoređivanje sredstava Razdjel 49 JU Federalna novinska agencija i to sa podraćuna broj: 1027080000038954 u iznosu od 7.000,00 KM.

 

 

II

 

 

Odobrava se raspoređivanje donatorskih sredstava iz projekta "FENA BIZ SERVIS".

 

 

III

 

 

Donatorska sredstva iz tačke I ove odluke, u iznosu od 7.000,00 KM evidentirana na podračunu broj 102708000 0038954, projekat 3001098, grupa plaćanja 100-98, rasporediće se na ekonomski kod:

- 613900 - "Ugovorene usluge" u iznosu od 7.000,00 KM

 

 

IV

 

 

Sredstva iz tačke III ove odluke koristit će se isključivo u skladu sa pojedinačnim budžetom projekta, odobrenim i kontrolisanim od strane donatora.

 

 

V

 

 

O izvršenju budžeta projekta vodit će se posebno knjigovodstvo, a JU Federalna novinska agencija će u skladu sa odredbom tačke 15. Uputstva o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidenti­ranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračuna u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/17) i Pravilnikom o izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/14, 14/15, 4/16 i 19/18) sačinjavati i dostavljati periodične i godišnje izvještaje o namjenskom utrošku sredstava Federalnom ministarstvu finansija/Federafnom ministarstvu financija - Sektor za Budžet.

 

 

VI

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se JU Federalna novinska agencija i Federalno ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svojih nadležnosti.

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 443/2019

25. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.