Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 43. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 177. sjednici, održanoj 25.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA S

PODRAČUNA EVIDENTIRANOG NA JEDINSTVENOM

RAČUNU TREZORA - RIZNICE FEDERALNOG

MINISTARSTVA FINANSIJA - FEDERALNOG

MINISTARSTVA FINANCIJA FEDERALNOM

TUŽITELJSTVU FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Na temelju raspoloživih i evidentiranih podataka na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federacije Bosne i Hercegovine, odobrava se raspoređivanje sredstava, Razdjel 28 -Federalno tužiteljstvo Federacije Bosne i Hercegovine, i to s računa: Federacija BiH - Federalno ministarstvo financija -Depozitni račun, broj žiro računa 1020500000106698, partija 102-050-0000111160, projekt 3001058, grupa za plaćanje 100-58, otvoren unutar Jedinstvenog računa Riznice Federalnog ministarstva financija, vrsta prihoda 722751, u iznosu od 40.445,49 KM.

 

 

II

 

 

Odobrava se raspoređivanje donatorskih sredstava Granta Europske unije iz projekta "Unaprjeđenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH" - druga (II) transa.

 

 

III

 

 

Donatorska sredstva iz točke I ove odluke, u iznosu od 40.445,49 KM evidentirana na računu: Federacija BiH Federalno ministarstvo financija - Depozitni račun, broj žiro računa: 1020500000106698, partija 102-050-0000111160, projekat 3001058, grupa za plaćanje 100-58, otvoren unutar Jedinstvenog računa Riznice Federalnog ministarstva financija, vrsta prihoda 722751, rasporedit će se na slijedeća konta, kako slijedi:

 

- 6111 - Bruto plaće i naknade plaća u iznosu od

21.500,00 KM

- 6112 - Naknade iroškova zaposlenih u iznosu od

3.000,00 KM

- 6121 - Doprinosi poslodavcu u iznosu od

3.451,00 KM

- 6131 - Putni troškovi u iznosu od

1.000,00 KM

- 6135 - Izdaci za usluge prijevozan iznosu od

1.000,00 KM

- 6138 - Izdaci osiguranja i banaka u iznosu od

1.1 00,00 KM

- 6139 - Ugovorene i druge posebne usluge u iznosu od

9.394.49 KM

Ukupno:                                                                                                              40.445,49 KM

 

 

IV

 

 

Sredstva iz točke III ove odluke koristit će se isključivo sukladno pojedinačnim proračunima projekta, odobrenim i kontroliranim od strane donatora.

 

 

V

 

 

O izvršenju proračuna projekta vodit će se posebno knjigovodstvo, a Federalno tužiteljstvo Federacije Bosne i Hercegovine će sukladno točki 15. Uputstva o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima s posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Riznice ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/17) i Pravilniku o financijskom izvještavanju i godišnjem obračunu proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/14, 14/15, 4/16 i 19/18) sačinjavati periodična i godišnja izvješća o namjenskom utrošku sredstava Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu financija - Sektor za proračun i javne rashode.

 

 

VI

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo financija i Federalno tužiteljstvo Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 439/2019

25. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

FadiI Novalić, v. r.