Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 43. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 177. sjednici, održanoj 25.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA

SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG

RAČUNA "PROJEKAT 731166 GEOERA OBLAST

GEOENERGIJE PODZEMNIH VODA I MINERALNIH

SIROVINA", OTVORENOG KAO PODRAČUN U

OKVIRU JRT FEDERALNOM ZAVODU ZA GEOLOGIJU

 

 

I

 

 

Federalnom zavodu za geologiju odobrava se raspoređi­vanje sredstava uplaćenih od strane Europske komisije na poseban namjenski transakcijski račun kod Union banke d.d. Sarajevo broj 102-708-0000037790, otvoren kao podračun u okviru JRT, u iznosu od KM 35.029,62 za realiziranje aktivnosti u okviru projekta "Projekat 731166 GeoEra oblast geoenergije podzemnih voda i mineralnih sirovina".

 

 

II

 

 

Sredstva iz točke I ove odluke, iznos od KM 35.029,62 raspoređuju se na sljedeće ekonomske kodove:

 

- ek. kod 613100 - Putni troškovi

iznos od

KM 8.000,00

- ek. kod 613400 - Nabavka materijala

iznos od

KM 4.000,00

- ek. kod 613500 -Izdaci za usluge prevoza i goriva

iznos od

KM 1.000,00

- ek. kod 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge

iznos od

KM 10.029,62

- ek. kod 821300 - Nabavka opreme

iznos od

KM 12.000,00

 

 

III

 

 

Unos sredstava u operativni proračun izvršit će se na kod projekta 3001096 - "Projekat 731166 GeoEra oblast geoenergije podzemnih voda i mineralnih sirovina" i izvor sredstava/fond "40".

 

 

IV

 

 

O izvršenju proračuna projekta vodit će se posebno knjigovodstvo, a Federalni zavod za geologiju će, sukladno točki 15. Naputka o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, - načina planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Riznice ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/17) i Pravilnikom o financijskom izvještavanju i godišnjem obračunu Proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/14, 14/15, 4/16 i 19/18), sačinjavati i dostavljati periodična i godišnja izvješća o namjenskom utrošku sredstava Federalnom ministarstvu financija.

 

 

V

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija i Federalni zavod za geologiju.

 

 

VI

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 432/2019

25. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.