Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 43. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 177. sjednici, održanoj 25.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA

SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG

RAČUNA "PROJEKAT 731166 GEOERA OBLAST

GEOENERGIJE PODZEMNIH VODA I MINERALNIH

SIROVINA", OTVORENOG KAO PODRAČUN U

OKVIRU JRT FEDERALNOM ZAVODU ZA

GEOLOGIJU

 

 

I

 

 

Federalnom zavodu za geologiju odobrava se raspoređivanje sredstava uplaćenih od strane Evropske komisije na poseban namjenski transakcijski račun kod Union banke d.d. Sarajevo broj 102-708-0000037790, otvoren kao podračun u okviru JRT, u iznosu od KM 35.029,62 za realizaciju aktivnosti u okviru projekta "Projekat 731166 GeoEra oblast geoenergije podzemnih voda i mineralnih sirovina".

 

 

II

 

 

Sredstva iz tačke I ove odluke, iznos od KM 35.029,62 raspoređuju se na sljedeće ekonomske kodove:

 

- ek. kod 613100 - Putni troškovi

iznos od

KM 8.000,00

- ek. kod 613400 - Nabavka materijala

iznos od

KM 4.000,00

- ek. kod 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva

iznos od

KM 1.000,00

- ek. kod 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge

iznos od

KM 10.029,62

- ek. kod 821300 - Nabavka opreme

iznos od

KM 12.000,00

 

 

III

 

 

Unos sredstava u operativni budžet izvršit će se na kod projekta 3001096 - "Projekat 731166 GeoEra oblast geoenergije podzemnih voda i mineralnih sirovina" i izvor sredstava/fond "40".

 

 

IV

 

 

O izvršenju budžeta projekta vodit će se posebno knjigo­vodstvo, a Federalni zavod za geologiju će, u skladu sa tačkom 15. Uputstva o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načina planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/17) i Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu Budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/14, 14/15, 4/16 i 19/18), sačinjavati i dostavljati periodične i godišnje izvještaje o namjenskom utrošku sredstava Federalnom ministarstvu finansija.

 

 

V

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo finansija - Federalno ministarstvo financija i Federalni zavod za geologiju.

 

 

VI

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 432/2019

25. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.