Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 43. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19) na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 177. sjednici, održanoj 25.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA S

PODRAČUNA EVIDENTIRANOG NA JEDINSTVENOM

RAČUNU RIZNICE-TREZORA FEDERALNOG

MINISTARSTVA FINANCIJA/FEDERALNOG

MINISTARSTVA FINANSIJA ZAVODU ZA JAVNO

ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Na temelju raspoloživih i evidentiranih podataka na Jedin­stvenom računu Riznice-Trezora Federacije Bosne i Hercegovine odobrava se raspoređivanje sredstava Razdjel 20 Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i to sa podračuna broj: 1020 5000 0010 8929 n iznosu od 49.679,00 KM.

 

 

II

 

 

Odobrava se raspoređivanje donatorskih sredstava iz projekta "Europska sedmica imunizacije" za Projekt "Interperso-nalne komunikacije u imunizaciji (IPC)", čiji donator je UNICEF.

 

 

III

 

 

Donatorska sredstva iz točke I ove odluke, u iznosu od 49.679,00 KM evidentirana na podračunu broj: 1020 5000 0010 8929, projekt 3001006, grupa plaćanja 100-6, rasporedit će se na sljedeće ekonomske kodove:

- 613100 - "Putni troškovi" u iznosu od 10.460,00 KM

- 613400 - "Nabavka-materijala i sitnog inventara" u iznosu od 500,00 KM

- 613900 - "Ugovorene i druge posebne usluge" u iznosu od 38.719,00 KM.

 

 

IV

 

 

Sredstva iz točke III ove odluke koristit će se isključivo sukladno pojedinačnom proračunu projekta, odobrenom i kontroliranom od strane donatora.

 

 

V

 

 

O izvršenju proračuna projekta vodit će se posebno knjigovodstvo, a Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine će sukladno odredbi točke 15. Uputstva o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Riznice Federalnog ministarstva financija - Federalnog ministarstva finansija ("Službene novine Federacije BiH", broj" 44/17) i Pravilniku o financijskom izvještavanju i godišnjem obračunu proračuna n Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/14, 14/15,4/16 i 19/18), sačinjavati i dostavljati periodična i godišnja izvješća o namjenskom utrošku sredstava Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija -Sektor za Proračun.

 

 

VI

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministar­stvo zdravstva i Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija, svako u okviru svojih nadležnosti.

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

''Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 430/2019

25. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.