Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 43. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19) na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 177. sjednici, održanoj 25.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA S

PODRAČUNA EVIDENTIRANOG NA JEDINSTVENOM

RAČUNU RIZNICE-TREZORA FEDERALNOG

MINISTARSTVA FINANCIJA/FEDERALNOG

MINISTARSTVA FINANSIJA ZAVODU ZA JAVNO

ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Na temelju raspoloživih i evidentiranih podataka na Jedinstvenom računu Riznice-Trezora Federacije Bosne i Hercegovine odobrava se raspoređivanje sredstava Razdjel 20 Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i to s podračuna broj: 1020 5000 0010 9026 u iznosu od 3,80 KM.

 

 

II

 

 

Odobrava se raspoređivanje donatorskih sredstava iz projekta "Strategija za prevenciju od deficitarnih bolesti".

 

 

III

 

 

Donatorska sredstva iz točke I ove odluke, u iznosu od 3,80 KM evidentirana na podračunu broj: 1020 5000 .0010 9026, projekat 3001007, grupa plaćanja 100-7, rasporedit će se na sljedeći ekonomski kod:

- 613900 - "Ugovorene usluge" u iznosu od 3,80 KM.

 

 

IV

 

 

Sredstva iz točke III ove odluke koristit će se isključivo sukladno pojedinačnom proračunu projekta, odobrenom i kontroliranom od strane donatora.

 

 

V

 

 

O izvršenju proračuna projekta vodit će se posebno knjigovodstvo, a Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine će sukladno odredbi točke 15. Uputstva o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Riznice Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/17) i Pravilniku o financijskom izvještavanju i godišnjem obračunu proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/14, 14/15,4/16 i 19/18), sacinjavati i dostavljati periodična i godišnja izvješća o namjenskom utrošku sredstava Federalnom ministarstvu financija/Federalnom ministarstvu finansija - Sektor za Proračun.

 

 

VI

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo   financija/Federalno ministarstvo finansija, svako u okviru svojih nadležnosti.

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 426/2019

25. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.