Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 9. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 169. sjednici, održanoj 17.01.2019. godine, donosi

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA

PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE JEDNOG ČLANA

NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA JP

"ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. - SARAJEVO ISPRED

DRŽAVNOG KAPITALA

 

 

I

 

 

Daje se prethodna saglasnost na prijedlog za imenovanje Kikanović Ramiza za člana Nadzornog odbora privrednog društva JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo ispred državnog kapitala, na period do isteka mandata Nadzornog odbora privrednog društva JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo, koji je započeo dana 26.08.20I5. godine.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 25/2019

17. januara 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.