Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), članka 46. stavak (3) Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 177. sjednici, održanoj 25.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O OTPISU NENAPLATIVIH POTRAŽIVANJA

FEDERALNOG ZAVODA ZA GEOLOGIJU

 

 

I

 

 

Odobrava se otpis nenaplativih potraživanja Federalnom zavodu za geologiju u ukupnom iznosu od 29.643,90 KM, prema prijedlogu Komisije za popis stalnih sredstava, sitnog inventara, novčanih sredstava, obveza i potraživanja, koji se nalazi u prilogu ove odluke.

 

 

II

 

 

Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalni zavod za geologiju.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 423/2019

25. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.