Na temelju članka 30. stavak (1) i članka 37. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog federalnog ministra za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 177. sjednici, održanoj 25.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA

"TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA" UTVRĐENOG PRORAČUNOM

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU, FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA

BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA/FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Fede­racije BiH", broj 11/19), Federalnog ministarstva za pitanja brani­telja i invalida domovinskog rata/Federalnog ministarstva za pita­nja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo), u iznosu od 500.000,00 KM.

 

 

II

 

 

Realizacija ove odluke izvršit će se u skladu sa raspoloži­vim proračunskim sredstvima u 2019. godini.

 

 

III

 

 

Sredstva iz točke I ove odluke isplatit će se na teret sredstava utvrđenih u razdjelu 32, ekonomski kod 6143, Prora­čuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

 

 

IV

 

 

Cilj programa je pružanje potpore i financijske pomoći Fondaciji za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije Sarajevo, ul. Ismeta Mujezinovića broj 40 (u daljem tekstu: Fondacija) i Zakladi za pružanje pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije Mostar, ul. Kneza Domagoja b.b. (u daljem tekstu: Zaklada).

 

 

V

 

 

Sredstva iz točke I ove odluke odobravaju se Fondaciji u iznosu od 350.000,00 KM, a koristit će se u iznosu od 90% za sufinanciranje pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije u skladu sa Pravilnikom o kriterijima za dodjelu sredstava za pružanje, pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije koji donosi Upravni odbor Fondacije, a 10% od odobrenog iznosa koristit će se za sufinanciranje tekućih troškova Fondacije.

Sredstva iz točke I ove odluke odobravaju se Zakladi u iznosu od 150.000,00 KM, a koristit će se u iznosu od 90% za sufinanciranje pravne pomoći pripadnicima braniteljske popu­lacije u skladu sa Pravilnikom o kriterijima za dodjelu sredstava za pružanje pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije koji donosi Upravno vijeće Zaklade, a 10% od odobrenog iznosa koristit će se za sufinanciranje tekućih troškova Zaklade.

 

 

VI

 

 

Federalni ministar za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata će sa Fondacijom i Zakladom zaključiti ugovore o dodjeli sredstava i njihovom namjenskom utrošku, uz obvezu Fondacije i Zaklade da u skladu sa potpisanim ugovorom dostavi Federalnom ministarstvu izvješće o utrošku dodijeljenih sredstava.

 

 

VII

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo i Federalno ministarstvo financija/Federalno ministarstvo finansija, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

VIII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 415/2019

25, travnja 2019. Godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.