Na osnovu člana 30. stav (1) i člana 37. Zakona o izvrša­vanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/federalnog ministra za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, Vlada Federacije Bosne i Hercego­vine, na 177. sjednici, održanoj 25.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA

"TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM

ORGANIZACIJAMA" UTVRĐENOG BUDŽETOM

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019.

GODINU, FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA

BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-

OSLOBODILAČKOG RATA/FEDERALNOM

MINISTARSTVU ZA PITANJA BRANITELJA I

INVALIDA DOMOVINSKOG RATA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federa­cije BiH", broj 11/19), Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministar­stva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo), u iznosu od 500.000,00 KM.

 

 

II

 

 

'Realizacija ove odluke izvršit će se u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima u 2019. godini.

 

 

III

 

 

Sredstva tz tačke I ove odluke isplatit će se na teret sredstava utvrđenih u razdjelu 32, ekonomski kod 6143, Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

 

 

IV

 

 

Cilj programa je pružanje podrške i finansijske pomoći Fondaciji za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije Sarajevo, ul. Ismeta Mujezinovića broj 40 (u daljem tekstu: Fondacija) i Zakladi za pružanje pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije Mostar, ul. Kneza Domagoja b.b. (u daljem tekstu: Zaklada).

 

 

V

 

 

Sredstva iz tačke I ove odluke odobravaju se Fondaciji u iznosu od 350.000,00 KM, a koristit će se u iznosu od 90% za sufinansiranje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije u skladu sa Pravilnikom o kriterijima za dodjelu sredstava za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije koji donosi Upravni odbor Fondacije, a 10% od odobrenog iznosa koristit će se za sufinansiranje tekućih troškova Fondacije.

Sredstva iz tačke I ove odluke odobravaju se Zakladi u iznosu od 150.000,00 KM. a koristit će se u iznosu od 90% za sufinansiranje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije u skladu sa Pravilnikom o kriterijima za dodjelu sredstava za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije koji donosi Upravno vijeće Zaklade, a 10% od odobrenog iznosa koristit će se za sufinansiranje tekućih troškova Zaklade.

 

 

VI

 

 

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilackog rata/federalni ministar za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata će sa Fondacijom i Zakladom zaključiti ugovore o dodjeli sredstava i njihovom namjenskom utrošku, uz obavezu Fondacije i Zaklade da u skladu sa potpisanim ugovorom dostavi Federalnom ministarstvu izvještaj o utrošku dodijeljenih sredstava.

 

 

VII

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo i Federalno ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

VIII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 415/2019

25. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.