Na temelju članka 30. stavak (1) i Članka 37. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog federalnog ministra za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 177. sjednici održanoj 25.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA

"TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - TRANSFER ZA OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA", UTVRĐENOG PRORAČUNOM

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU, FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA

BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA/FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava Federalnog ministar­stva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobo­dilačkog rata (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo), sa krite­rijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organi­zacijama - Transfer za obilježavanje značajnih datuma" utvrđenih u razdjelu 32. ekonomski kod 6143 Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19).

 

 

II

 

 

Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, sredstva iz točke I Odluke su utvrđena, u iznosu od 300.000,00 KM (tristotinetisuća KM), a odobravat će se samo za sufinanciranje manifestacija povodom obilježavanja značajnih datuma iz perioda domovinskog rata.

 

 

III

 

 

Sredstva iz točke II Odluke raspoređuju se za sufinanci­ranje manifestacija povodom obilježavanja značajnih datuma iz perioda domovinskog rata, u iznosu od 220.000,00 KM (dvijestotinedvadesettisuća KM).

Pravo prijave za korištenje sredstava iz stava (1) ove točke mogu ostvariti kantonalna ministarstva/uprave nadležne za braniteljsko invalidsku zaštitu, službe za braniteljska pitanja Brč­ko Bistrikta Bosne i Hercegovine, udruge/udruženja i organiza­cije proizašle iz domovinskog/odbrambeno-oslobodilačkog rata, SABNOR, udruge/udruženja, organizacije Armije RBiH i HVO koje su registrirane u RS i vjerske institucije koje obilježavaju značajne datume iz domovinskog/odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Ciljevi programa su:

- jačanje opće svijesti, razvoja kulture sjećanja i potrebe poštivanja povijesnih važnih događaja i ličnosti;

- očuvanje i zaštita tradicionalnih povijesnih događaja.

Kriteriji za odobrenje sredstava za sufinanciranje programa/projekata za obilježavanje značajnih datuma (sa ukupno do 100 bodova) su:

1)     Značaj programa za širu društvenu zajednicu državne, federalne (iznimno kantonalne ili općinske razine) - do 35 bodova

2)     Broj korisnika predviđenih kroz program - do 5 bodova

3)     Vrijednost programa prema projektu i zahtjevu - do 5 bodova

4)     Učešće vlastitih sredstava - do 5 bodova

5)     Kontinuiranost u održavanju tradicije svake godine - do 30 bodova

6)     Iznos sredstava za aplicirani projekat/progratn ili osiguravanje sredstava iz drugih izvora - do 10 bodova

7)     Usvojen program/projekat i izvješće obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti objavljen na web stranici od strane nadležnih tijela podnosilaca zahtjeva - do 10 bodova

 

 

IV

 

 

Razliku od iznosa sredstava iz toč. II i III ove odluke, dio od 80.000,00 KM (osamdesettisuća), određuju se kao interventna sredstva koja će se koristiti za potporu programima i projektima za hitne i nepredviđene slučajeve koji nisu obuhvaćeni u javnom pozivu.

 

 

V

 

 

Sredstva iz točke III ove odluke dodjeljivat će se korisni­cima na temelju javnog poziva koji će raspisati federalni ministar za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, (u daljem tekstu federalni ministar), za 2019. godinu, a isplata će se vršiti jednokratno u visini odobrenog iznosa sredstava.

Sredstva iz točke IV ove odluke dodjeljivat će se u visini 1/12 raspoloživih sredstava korisnicima na osnovu zahtjeva podnesenih tijekom 2019. godine, bez javnog poziva, o čemu odluku donosi federalni ministar na prijedlog komisije.

 

 

VI

 

 

Javni poziv za dodjelu sredstava iz točke III Odluke objavit će se na WEB stranici Federalnog ministarstva i najmanje jednom veliko-tiražnom dnevnom listu, s ciljem dostupnosti široj javnosti.

 

 

VII

 

 

Sa korisnicima sredstava Federalni ministar će zaključiti ugovor o namjenskom trošenju sredstava koji će biti obvezni implementaciju sredstava izvršiti u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima.

 

 

VIII

 

 

Federalni ministar imenuje komisiju za ocjenu ispunjavanja uvjeta i kriterija za dodjeljivanje sredstava u skladu sa Smjernicama o minimalnim standardima dodjele proračunskih sredstava putem transfera i subvencija u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/18).

 

 

IX

 

 

Komisija razmatra projekte zaprimijene na temelju Javnog poziva i zahtjeva tijekom godine i cijeni ispunjenost uvjeta i kriterija za odobravanje sredstava, te zapisnik sa obrazloženjem, ocjenom i mišljenjem dostavljaju federalnom ministru koji donosi konačnu odluku.

 

 

X

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo l Federalno ministarstvo financija/Federalno ministarstvo finansija, svatko u okviru svoje nadležnosti.

 

 

XI

 

 

Federalno ministarstvo će izvješće o utrošenim sredstvima dostaviti Federalnom ministarstvu financija/Federalnom ministar­stvu finansija i isti objaviti na web stranici Ministarstva, u skladu sa Zakonom o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19).

 

 

XII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 414/2019

25. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.