Na osnovu člana 30. stav (1) i člana 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/federalnog ministra za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, Vlada Federacije Bosne i Hercego­vine, na 177. sjednici održanoj 25.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA

"TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM

ORGANIZACIJAMA - TRANSFER ZA OBILJEŽAVANJE

ZNAČAJNIH DATUMA", UTVRĐENOG BUDŽETOM

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU, FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA

BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA/FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava Federalnog ministar­stva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo), sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za obilježavanje značajnih datuma" utvrđenih u razdjelu 32. ekonomski kod 6143 Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 1 1/19).

Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, sredstva iz tačke I Odluke su utvrđena, u iznosu od 300.000,00 KM (tristotinehiljada KM), a odobravat će se samo sufinansiranje manifestacija povodom obilježavanja značajnih datuma iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata.

 

 

III

 

 

Sredstva iz tačke II Odluke raspoređuju se za sufinansi­ranje manifestacija povodom obilježavanja značajnih datuma iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata, u iznosu od 220.000,00 KM (dvijestotinedvadesethiljada KM).

Pravo prijave za korištenje sredstava iz stava (1) ove tačke mogu ostvariti kantonalna ministarstva/uprave nadležne za boračko invalidsku zaštitu, službe za boračka pitanja Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, udruženja/udruge i organizacije proizašle iz odbrambeno-oslobodifačkog/domovinskog rata, SABNOR, udruženja/udruge, organizacije Armije RBiH i HVO koje su registrovane u RS i vjerske institucije koje obilježavaju značajne datume iz odbrambeno-oslobodilačkog/domovinskog rata.

Ciljevi programa su:

- jačanje opće svijesti, razvoja kulture sjećanja i potrebe poštivanja historijskih važnih događaja i ličnosti;

- očuvanje i zaštita tradicionalnih historijskih događaja.

Kriteriji za odobrenje sredstava za sufinansiranje programa/projekata za obilježavanje značajnih datuma (sa ukupno do 100 bodova) su:

1)     Značaj programa za širu društvenu zajednicu držav­nog, federalnog (iznimno kantonalnog ili općinskog nivoa) - do 35 bodova

2)     Broj korisnika predviđenih kroz program - do 5 bodova

3)     Vrijednost programa prema projektu i zahtjevu - do 5 bodova

4)     Učešće vlastitih sredstava - do 5 bodova

5)     Kontinuiranost u održavanju tradicije svake godine - do 30 bodova

6)     Iznos sredstava za aplicirani projekat/program ili obezbjeđenje sredstava iz drugih izvora - do 10 bodova;

7)     Usvojen program/projekat i izvještaj obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti objavljen na web stranici od strane nadležnih tijela podnosilaca zahtjeva - do 10 bodova

 

 

IV

 

 

Razliku od iznosa sredstava iz tač. II i III ove odluke, dio od 80.000,00 KM (osamdesethiljada KM), određuju se kao interventna sredstva koja će se koristiti za podršku programima i projektima za hitne i nepredviđene slučajeve koji nisu obuhvaćeni u javnom pozivu.

 

 

V

 

 

Sredstva iz tačke III ove odluke dodjeljivat će se korisni­cima na osnovu javnog poziva koji će raspisati federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (u daljem tekstu federalni ministar), za 2019. godinu, a isplata će se vršiti jednokratno u visini odobrenog iznosa sredstava.

Sredstva iz tačke IV ove odluke dodjeljivat će se u visini 1/12 raspoloživih sredstava korisnicima na osnovu zahtjeva podnesenih tokom 2019. godine, bez javnog poziva, o čemu odluku donosi federalni ministar na prijedlog komisije.

 

 

VI

 

 

Javni poziv za dodjelu sredstava iz tačke III Odluke objavit će se na WEB stranici Federalnog ministarstva i najmanje jednom veliko-tiražnom dnevnom listu, s ciljem dostupnosti široj javnosti.

 

 

VII

 

 

Sa korisnicima sredstava federalni ministar će zaključiti ugovor o namjenskom trošenju sredstava koji će biti obavezni implementaciju  sredstava  izvršiti u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima.

 

 

VIII

 

 

Federalni ministar imenuje komisiju za ocjenu ispunjavanja uslova i kriterija za dodjeljivanje sredstava u skladu sa Smjernicama o minimalnim standardima dodjele budžetskih sredstava putem transfera i subvencija u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/18).

 

 

IX

 

 

Komisija razmatra projekte zaprimljene na osnovu Javnog poziva i zahtjeva tokom godine i cijeni ispunjenost uslova i kriterija za odobravanje sredstava, te zapisnik sa obrazloženjem, ocjenom i mišljenjem dostavljaju federalnom ministru koji donosi konačnu odluku.

 

 

X

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo i Federalno ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

XI

 

 

Federalno ministarstvo će izvještaj o utrošenim sredstvima dostavit Federalnom ministarstvu finansija/Federalnom ministarstvu financija i isti objaviti na web stranici Ministarstva, u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19).

 

 

XII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 414/2019

25. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.