Na temelju čl. 31. i 37, Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 177. sjednici, održanoj 25.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU UTROŠKA SREDSTAVA SA

POZICIJE - OSTALA DOMAĆA POZAJMLJIVANJA,

PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ZA 2019. GODINU, FEDERALNOM MINISTARSTVU

RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

 

 

I

 

 

Odobrava se utrošak sredstava utvrđenih u razdjelu 50. ekonomski kod 822600 - Ostala domaća pozajmljivanja, Prora­čuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, radi realizacije Programa "Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta".

Sredstva za realizaciju Programa iz stavka (1) ove točke, u iznosu od l.000.000,00 KM, plasirat će se putem Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, na revolving osnovi s rokom povrata sredstava na JRT Proračuna Federacije BiH do 2030. godine.

Kreditni poticaji, kao državna pomoć male vrijednosti, će se dodjeljivati na period do sedam godina, s grejs periodom do dvije godine i kamatnom stopom od 1%.

Neutrošena sredstva i sredstva od naplaćenih glavnica iz plasiranih kredita, plasirat će se pod istim uvjetima do roka povrata na JRT utvrđenog u stavku (2) ove točke.

Sredstva iz stavka (2) ove točke dodat će se sredstvima koja se nalaze na depozimom računu kod Razvojne banke Federacije BiH u periodu 2008. - 2018. godine i vode se na kontu "Dugoročni namjenski depozit Vlade Federacije BiH - Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta".

 

 

II

 

 

Bitni elementi Programa "Kreditni poticaj* razvoja, podu­zetništva i obrta" su:

Svrha programa: Kreditni program ima za cilj da pruži finansijsku potporu subjektima malog gospodarstva za produktivnije poslovanje i rast privrednih aktivnosti, a neophodna su im dodatna ulaganja u osnovna sredstva. Dodatna ulaganja će omogućiti pokretanje nove i održavanje postojeće proizvodnje, pružanje usluga, veće iskorištavanje kapaciteta, održavanje postojećih radnih mjesta, očuvanje postojećeg broja subjekata malog gospodarstva i novo zapošljavanje. Kredit se daje na bazi komisione kreditne linije koja će se koristiti putem Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine. Do 30% odobrenih kreditnih sredstava subjekti malog gospodarstva moći će koristiti za nabavku repromaterijala.

Kriteriji za raspodjelu sredstava: vrsta djelatnosti; namjena utroška sredstava; povećanje zaposlenosti; izvori-način financi­ranja; broj zaposlenih; ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS); dosadašnji poticaji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta u posljednjih pet (5) godina.

Kategorija korisnika sredstava: Subjekti malog gospodar­stva definisani po Zakonu o poticanju razvoja malog gospodar­stva i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima koji imaju sjedište na području Federacije Bosne i Hercegovine, nalaze se u većinskom vlasništvu državljana Bosne i Hercegovine te imaju najmanje 2 (dva) zaposlena na neodređeno vrijeme.

U skladu sa Uredbom o uslovima i postupku za dodjelu pomoći male vrijednosti-de minimis pomoć ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/18) neće se podržati projekti: sektora ribarstva i akvakulture, sektora poljoprivrede, za djelatnost izravno usmjerenu izvozu, za uslovljavanje upotrebe domaćih proizvoda umjesto uvezenih i za nabavku vozila za cestovni prijevoz tereta privrednim subjektima koji obavljaju cestovni prijevoz tereta za najam ili naknadu.

 

 

III

 

 

Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava iz točke I ove odluke raspisuje Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, koji će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH", na web stranici Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i u najmanje dvoje dnevne novine dostupne na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine.

Ukoliko se financijska sredstava iz točke I ove odluke ne raspodijele u cijelosti po javnom natječaju iz stavka (1) ove točke, novi javni natječaj može se raspisati do kraja 2019. godine.

Zahtjevi za dodjelu kreditnih sredstava podnose se Federal­nom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta. Obradu zahtjeva će vršiti komisija koju imenuje federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta. Imenovana komisija će sačiniti Smjernice za podnosioce projektnih prijedloga, te na osnovu kriterija za izbor programa iz točke II ove odluke, javnog natječaja i Pravilnika o postupcima u provođenju programa razvoja malog gospodarstva ("Službene novine Federacije BiH", br. 50/13, 55/13 i 86/13), utvrditi rang-listu potencijalnih korisnika kreditnih sredstva. Sa utvrđene rang-liste potencijalnih korisnika kre­ditnih sredstava, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će dostaviti Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercego­vine podnesene zahtjeve za dodjelu kreditnih sredstava na dalju obradu, u skladu sa procedurama Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine.

Konačne odluke o dodjeli kreditnih sredstava donosi federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta.

Rezultati natječaja objavljuju se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na web stranici Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine će zaključivati ugovore o dodjeli kreditnih sredstava s korisnicima kredita, kao i osiguranje kreditnih sredstava. Federalno ministar­stvo razvoja, poduzetništva i obrta će vršiti nadzor i provjeru namjenskog utroška kreditnih sredstava od strane korisnika kreditnih sredstava, u saradnji s Razvojnom bankom Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

IV

 

 

O utrošenim sredstvima iz točke I. ove odluke Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će izvještavati Federalno ministarstvo financija, a Federalno ministarstvo financija Vladu Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 413/2019

25. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.