Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), članka 43. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 177. sjednici, održanoj 25.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU RASPOREDA SREDSTAVA SA

POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG

RAČUNA ZA PRIKUPLJANJE PRIHODA OSTVARENIH

IZ SREDSTAVA INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION

ASSISTANCE (IPA), OTVORENOG KAO PODRAČUN U

OKVIRU JRT FEDERALNOM MINISTARSTVU

PROSTORNOG UREĐENJA ZA PROJEKAT

ATTRACTIVE DANUBE

 

 

I

 

 

Ovom odlukom se odobrava raspoređivanje sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za prikupljanje prihoda ostvarenih iz sredstava Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za Projekat Attractive Danube.

 

 

II

 

 

Donatorska sredstva uplaćena od strane Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) na poseban namjenski transakcijski račun Projekta broj 1027080000027702 otvoren kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, u iznosu od 52.665,48 KM rasporedit će se na ekonomske kodove:

 

- 611100 - Bruto plate i naknade plata (kod projekta 3001082)

30.852,80 KM

- 611200 - Naknade troškova zaposlenih (kod projekta 3001082)

3.123,24 KM

- 612100 - Doprinosi poslodavca (kod projekta 3001082)

3.411,55 KM

- 613100 -Putni troškovi (kod projekta 3001082)

6.391,38KM

- 613300 -Izdaci za komunikaciju i kom. usluge (kod projekta !001082)

 

1.500,00 KM

 

- 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara (kod projekta 5001082)

3.291,31 KM

- 613500 - Izdaci za usluge prevoza (kod projekta 3001082)

1.500,00 KM

- 613900 - Ugovorene usluge (kod projekta 3001082)

2.595,20 KM

 

 

III

 

 

Unos sredstava u operativni proračun izvršit će se na "ATTRACTIVE DANUBE", kod 3001082 - izvor sredstava 40.

 

 

IV

 

 

U skladu sa tačkom 15. Naputka o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračun u okviru Jedinstvenog računa riznice ("Službene novine Federacije BiH" broj 44/17) i člana 3. Pravilnika o financijskom izvješćivanju i godišnjem obračunu proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/14, 14/15, 4/16 i 19/18), Federalno ministarstvo prostornog uređenja dužno je periodična i godišnja izvješća o namjenskom utrošku sredstava uz obrazloženje dostaviti Federalnom ministarstvu financija -Federalnom ministarstvu finansija.

 

 

V

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo prostornog uređenja, svako u svojoj nadležnosti.

 

 

VI

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 420/2019

25. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.