Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 43. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 177. sjednici, održanoj 25.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU RASPOREDA SREDSTAVA SA

POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG

RAČUNA ZA PRIKUPLJANJE PRIHODA OSTVARENIH

IZ SREDSTAVA INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION

ASSISTANCE (IPA), OTVORENOG KAO PODRAČUN U

OKVIRU JRT FEDERALNOM MINISTARSTVU

PROSTORNOG UREĐENJA ZA PROJEKAT

ATTRACTIVE DANUBE

 

 

I

 

 

Ovom odlukom se odobrava raspoređivanje sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za prikupljanje prihoda ostvarenih iz sredstava Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za Projekat Attractive Danube.

 

 

II

 

 

Donatorska sredstva uplaćena od strane Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) na poseban namjenski transakcijski račun Projekta broj 1027080000027702 otvoren kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, u iznosu od 52.665,48 KM rasporedit će se na ekonomske kodove:

 

- 611100 - Bruto plate i naknade plata (kod projekta 3001082)

30.852,80 KM

- 611200 - Naknade troškova zaposlenih (kod projekta 3001082)

3.123,24 KM

- 612100 - Doprinosi poslodavca (kod projekta 3001082)

3.411,55 KM

- 613100 -Putni troškovi (kod projekta 3001082)

6.391,38KM

- 613300 -Izdaci za komunikaciju i kom. usluge (kod projekta !001082)

 

1.500,00 KM

 

- 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara (kod projekta 5001082)

3.291,31 KM

- 613500 - Izdaci za usluge prevoza (kod projekta 3001082)

1.500,00 KM

- 613900 - Ugovorene usluge (kod projekta 3001082)

2.595,20 KM

 

 

III

 

 

Unos sredstava u operativni budžet izvršit će se na "ATTRACTIVE DANUBE", kod 3001082 - izvor sredstava 40.

 

 

IV

 

 

U skladu sa tačkom 15. Uputstva o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračun u okviru Jedinstvenog računa trezora ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/17) i člana 3. Pravilnika o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/14, 14/15, 4/16 i 19/18), Federalno ministarstvo prostornog uređenja dužno je periodične i godišnje izvještaje o namjenskom utrošku sredstava uz obrazloženje dostaviti Federalnom ministarstvu finansija -Federalnom ministarstvu financija.

 

 

V

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo finansija - Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo prostornog uređenja, svako u svojoj nadležnosti.

 

 

VI

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 420/2019

25. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.