Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i tačke 10. stav (12) Programa utroška sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za

2017. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/17), na prijedlog federalnog ministra energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 169. sjednici, održanoj 17.01.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA

PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZMJENI RJEŠENJA O

DODJELI DIJELA SREDSTAVA TRAJNOG REVOLVING

FONDA KOD UNION BANKE D.D. SARAJEVO

FEDERALNOG MINISTARSTVA ENERGIJE,

RUDARSTVA I INDUSTRIJE ZA DUGOROČNO

FINANSIRANJE PROJEKATA PUTEM DODJELE

KREDITA ZA 2017. GODINU PRIVREDNOM DRUŠTVU

AGI D.O.O. KONJIC U IZNOSU OD 500.000,00 KM

 

 

I

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje prethodnu saglasnost na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu privrednom društvu AGI d.o.o. Konjic, u iznosu od 500.000,00 KM.

Dodjela sredstava iz stava (1) ove tačke, u skladu sa odredbama Ugovora o komisionim poslovima zaključenog dana 15.04.2014. godine, Aneksa ). Ugovora o komisionim poslovima zaključenog dana 22.12.2014. godine, Aneksa 2. Ugovora o komisionim poslovima zaključenog dana 14.08.2017. godine i Aneksa 3. Ugovora o komisionim poslovima zaključenog dana 08.06.2018. godine između Union banke d.d. Sarajevo kao komisionara i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kao komitenta, izvršit će se putem Union banke d.d. Sarajevo.

 

 

II

 

 

Union banka d.d. Sarajevo će na osnovu donesene i objavljene Odluke i Rješenja izvršiti aneksiranje potpisanog Ugovora sa korisnikom sredstava broj KSN 05/18 od 10.04.2018. godine, u skladu sa bankarskom procedurom, u roku ne dužem od 15 dana od dana objave rješenja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

III

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Union banka d.d. Sarajevo, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 24/2019

17. januara 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.