Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i točke 10. stavak (12) Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/17), na prijedlog federalnog ministra energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 169. sjednici, održanoj 17.01.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA

PRIJEDLOG RJEŠENJA O DODJELI DIJELA

SREDSTAVA TRAJNOG REVOLVING FONDA KOD

UNION BANKE D.D. SARAJEVO FEDERALNOG

MINISTARSTVA ENERGIJE, RUDARSTVA I

INDUSTRIJE ZA DUGOROČNO FINANCIRANJE

PROJEKATA PUTEM DODJELE KREDITA ZA 2017.

GODINU GOSPODARSKOM DRUŠTVU PRAKTIK D.O.O.

SARAJEVO U IZNOSU OD 373.000,00 KM

 

 

I

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje prethodnu suglasnost na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu gospodarskom društvu PRAKTIK d.o.o. Sarajevo, u iznosu od 373.000,00 KM.

Dodjela sredstava iz stavka (I) ove točke, sukladno odredbama Ugovora o komisionim poslovima zaključenog dana 15.04.2014. godine, Aneksa 1. Ugovora o komisionim poslovima zaključenog dana 22.12.2014. godine i Aneksa 2. Ugovora o komisionim poslovima zaključenog dana 14.08.2017. godine između UJnion banke d.d. Sarajevo kao komisionara i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kao komitenta, izvršit će se putem Union banke d.d. Sarajevo.

 

 

II

 

 

Union banka d.d. Sarajevo će na temelju donesene i objavljene Odluke i Rješenja vršiti ugovaranje sa korisnikom sredstava po svim bitnim elementima za zaključenje ugovora o kreditu (naziv, adresa i JIB korisnika sredstava, iznos kredita, rok otplate, kamatna stopa, namjena kredita, instrumenti obezbjeđenja kredita sa pratećom dokumentacijom), sukladno bankarskoj proceduri, u roku ne dužem od 15 dana od dana objave rješenja u "Službenim novinama Federacije BiH", izuzev ukoliko od strane korisnika sredstava ne budu ispunjeni svi uvjeti za potpisivanje ugovora.

 

 

III

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Union banka d.d. Sarajevo, svatko u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 23/2019

17. siječnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.