Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95; 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 43. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 177. sjednici, održanoj 25.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA

SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG

RAČUNA "REMEDIJACIJA I KORIŠTENJE JALOVIŠTA

I NAPUŠTENIH RUDNIKA U VAREŠU" - VAMOS,

OTVORENOG KAO PODRAČUN U OKVIRU JRT

FEDERALNOM ZAVODU ZA GEOLOGIJU

 

 

I

 

 

Federalnom zavodu za geologiju odobrava se raspoređi­vanje sredstava uplaćenih od strane EU Fonda "Horizont 2020" na poseban namjenski transakcijski račun kod Union banke d.d. Sarajevo broj 102-050-0000117562, otvoren kao podračun u okviru JRT, a koja su neutrošena u 2018. godini i prenesena u 2019. godinu, u iznosu od KM 14.845,81 za realizaciju aktivnosti u okviru projekta "Remedijacija i korištenje jalovišta i napuštenih rudnika u Varešu" - VAMOS.

 

 

II

 

 

Sredstva iz tačke I ove odluke, iznos od KM 14.845,81 raspoređuju se na sljedeće ekonomske kodove:

 

- ek. kod 613100 - Putni troškovi

iznos od

KM 6.000,00

- ek. kod 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva

iznos od

KM 1.000,00

- ek. kod 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge

iznos od

KM 3.845,81

- ek. kod 821300 - Nabavka opreme

iznos od

KM4.000,00

 

 

III

 

 

Unos sredstava u operativni budžet izvršit će se na kod projekta 3001067 - "Remedijacija i korištenje jalovišta i napuštenih rudnika u Varešu" - VAMOS i izvor sredstava/fond "40".

 

 

IV

 

 

O izvršenju budžeta projekta vodit će se posebno knjigovodstvo, a Federalni zavod za geologiju će, u skladu sa toč­kom 15. Uputstva o otvaranju posebnih namjenskih transakcij­skih računa, načina planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/17) i Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu Budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/14, 14/15, 4/16 i 19/18), sačinjavati i dostavljati periodične i godišnje izvještaje o namjenskom utrošku sredstava Federalnom ministarstvu finansija.

 

 

V

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo finansija - Federalno ministarstvo financija i Federalni zavod za geologiju.

 

 

VI

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 419/2019

25. aprila 2019. Godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.