Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 43. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 177. sjednici, održanoj 25.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA

SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG

RAČUNA "PRIKUPLJANJE, ANALIZA I OBRADA

PODATAKA O MINERALNIM SIROVINAMA U

FEDERACIJI BiH (EIT/RAW MATERIALS)",

OTVORENOG KAO PODRAČUN U OKVIRU JRT

FEDERALNOM ZAVODU ZA GEOLOGIJU

 

 

I

 

 

Federalnom zavodu za geologiju odobrava se raspoređivanje sredstava uplaćenih od strane Evropske komisije, a preko Geološkog zavoda Slovenije, na poseban namjenski transakcijski račun kod Union banke d.d. Sarajevo broj: 102-708-0000037596, otvoren kao podračun u okviru JRT, u iznosu od KM 21.348,82 za realizaciju aktivnosti u okviru projekta "Prikupljanje, analiza i obrada podataka o mineralnim sirovinama u Federaciji BiH (EIT/RAW MATERIALS)".

 

 

II

 

 

Sredstva iz tačke I ove odluke, iznos od KM 21.348,82 raspoređuju se na sljedeće ekonomske kodove:

 

-ek. kod 613100

- Putni troškovi

iznos od

KM 7.000,00

-ek. kod 613500

- Izdaci za usluge prevoza i goriva

iznos od

KM 1.000,00

-ek. Kod 613600

- Unajmljivanje imovine

iznos od

KM 2.000,00

-ek. kod 613900

- Ugovorene i druge posebne usluge

iznos od

KM 6.348,82

-ek. kod 821300

- Nabavka opreme

iznos od

KM 5.000,00

 

 

III

 

 

Unos sredstava u operativni budžet izvršit će se na kod projekta 3001095 - "Prikupljanje, analiza i obrada podataka o mineralnim sirovinama u Federaciji BiH (E1T/RAW MATERIALS)" i izvor sredstava/fond "40".

 

 

IV

 

 

O izvršenju budžeta projekta vodit će se posebno knjigovodstvo, a Federalni zavod za geologiju će, u skladu sa tačkom 15. Uputstva o otvaranju posebnih namjenskih transak­cijskih računa, načina planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/17) i Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu Budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/14, 14/15, 4/16 i 19/18), sačinjavati i dostavljati periodične i godišnje izvještaje o namjenskom utrošku sredstava Federalnom ministarstvu finansija.

 

 

V

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo finansija - Federalno ministarstvo financija i Federalni zavod za geologiju.

 

 

VI

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 418/2019

25. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.