Na osnovu člana 115. stav (2) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 177. sjednici održanoj 25.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O DAVANJU NA

PRIVREMENO KORIŠTENJE POSLOVNE PROSTORIJE

U POSLOVNOM PROSTORU U SARAJEVU, ULICA

ALIPAŠINA BROJ 14/L KARATE SAVEZU KF

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Odluka o davanju na privremeno korištenje poslovne prostorije u poslovnom prostoru u Sarajevu, ulica AKpašma broj 14/L Karate savezu KF Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH". broj 44/15), prestaje da važi.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 411/2019

25. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.