Na osnovu člana 115. stav (2) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), Vlada Federacije Bosne i Hercego­vine, na 177. sjednici održanoj 25.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU NA PRIVREMENO KORIŠTENJE

POSLOVNOG PROSTORA U SARAJEVU, ULICA

ALEPAŠINA BROJ 14/L (RANIJE BROJ 12), SPORTSKIM

SAVEZIMA

 

 

I

 

 

Poslovni prostor u Sarajevu, ulica Alipašina broj 14/L (ranije br, 12), površine 233,62 m2, koji se nalazi u zgradi izgrađenoj na k.č. 1521/1 K.O. Sarajevo IV, upisanoj u P.L. 215, daje se na privremeno korištenje bez naknade na period od pet godina sljedećim sportskim savezima:

- Karate savez Bosne i Hercegovine – poslovna prostorija broj l, površine 25,89 m2;

- Skijaški savez Bosne i Hercegovine – poslovne prostorije broj 2 i 3, ukupne površine 36,78 m2;

- Sportski savez Bosne i Hercegovine – poslovne prostorije 4, 6 i 8, ukupne površine 50,45 m2;

- Džudo savez Bosne i Hercegovine – poslovna prostorija broj 5, površine 18,41 m2;

- Stonoteniski savez Bosne i Hercegovine – poslovna prostorija broj 7, površine 13,60 m2;

- Bokserski savez Bosne i Hercegovine – poslovna prostorija broj 9, površine 11,22 m2 ;

- Odbojkaški savez Bosne i Hercegovine – poslovna prostorija broj 10, površine 21,06 m2.

Navedenim savezima daju se na privremeno korištenje bez naknade, na period od pet godina i zajedničke prostorije broj 11, 12 i 13, ukupne površine 56,21 m2.

 

 

II

 

 

Zadužuje se Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine da izvrši zapisničku predaju poslovnih prostorija navedenim savezima na način predviđen tačkom I ove odluke i sačini ugovor kojim će se urediti pitanje naknade za komunalne usluge i održavanje infrastrukture (utrošak električne energije, grijanja, vode, telefona, odvoza otpada i drugih obaveza nastalih korištenjem poslovnog prostora).

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 410/2019

25. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fađil Novalić, s. r.