Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 177. sjednici, održanoj 25.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE

UGOVORA O VANSUDSKOJ NAGODBI ZA IZVRŠENJE

FINANSIJSKOG POTRAŽIVANJA PREMA JAVNOM

PREDUZEĆU "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.

ZENICA NA OSNOVU PRESUDE KANTONALNOG

SUDA U SARAJEVU KOJA JE PREINAČENA

PRESUDOM VRHOVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Daje se saglasnost za zaključivanje Ugovora o vansudskoj nagodbi između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koju zastupa Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija i Javnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica, za izvršenje finansijskog potraživanja koje je utvrđeno Presudom Općinskog suda u Sarajevu broj 09 65 Ps 014333 03 Ps od 02.10.2012. godine, Presudom Kantonalnog suda u Sarajevu broj 65 O Ps 014333 13 Pž od 21.05.2013. godine i Presudom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 65 O Ps 014333 13 Rev od 26.06.2014. godine.

 

 

II

 

 

Za potpisivanje Ugovora o vansudskoj nagodbi iz tačke I ove odluke, ovlašćuje se federalni ministar finansija - federalni ministar financija.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 404/2019

25. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.