Na temelju članka 14. stavak (1) Zakona o eksproprijaciji, ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), a u svezi s člankom 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 177. sjednici održanoj 25.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA RADOVE

REKONSTRUKCIJE MAGISTRALNIH CESTA U

FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Utvrđuje se da su radovi na rekonstrukciji magistralnih cesta od javnog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine.

 

 

II

 

 

Utvrđuje se da je JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo, korisnik izvlaštenja nekretnina potrebnih za radove rekonstrukcije magistralnih cesta.

Nalaže se korisniku izvlaštenja da pokrene postupak izvlaštenja nekretnina.

 

 

III

 

 

Sredstva za realizaciju ove odluke osigurat će JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo, sukladno Planovima poslovanja.

 

 

IV

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo, svatko u okviru svojih zakonom utvrđenih nadležnosti.

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 399/2019

25. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.