Na osnovu člana 14. stav (1) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), a u vezi sa članom 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 177. sjednici održanoj 25.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA RADOVE

REKONSTRUKCIJE MAGISTRALNIH CESTA U

FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Utvrđuje se da su radovi na rekonstrukciji magistralnih cesta od javnog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine.

 

 

II

 

 

Utvrđuje se daje JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo, korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za radove rekonstrukcije magistralnih cesta.

Nalaže se korisniku eksproprijacije da pokrene postupak eksproprijacije nekretnina.

 

 

III

 

 

Sredstva za realizaciju ove odluke osigurat će JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo, u skladu sa Planovima poslovanja.

 

 

IV

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo prometa i komunikacija i JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo, svako u okviru svojih zakonom utvrđenih nadležnosti.

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 399/2019

25. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.