Na temelju članka 115. stavak (2) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 177. sjednici održanoj 25.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU NA PRIVREMENO KORIŠTENJE

KASARNE "KONJIČKIH BRIGADA" GOSPODARSKOM

DRUŠTVU "IGMAN" D.D, KONJIC

 

 

I

 

 

Daje se na privremeno korištenje, gospodarskom društvu "Igman" d.d. Konjic, bez naknade, na razdoblje od 10 godina, kasarna "Konjičkih brigada" koja se nalazi na području Općine Konjic, sagrađena na zemljištu označenom kao k.č. 179, 180 i 203, upisane u KKU 154, K.O Spiljani, ukupne površine 262.538 m2, sa pripadajućim objektima i infrastrukturom.

 

 

II

 

 

Zadužuje se Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine da sačini ugovor sa gospodar­skim društvom "Igrnan" d.d. Konjic, kojim će se urediti pitanje naknade za komunalne usluge i održavanje infrastrukture (utro­šak električne energije, grijanja, vode, telefona, odvoza otpada i drugih obveza nastalih korištenjem nekretnine).

 

 

III

 

 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o davanju na privremeno korištenje kasarne "Konjičkih brigada" gospodarskom društvu "Igman" d.d. Konjic ("Službene novine Federacije BiH", broj 74/14).

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 398/2019

25. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.