Na osnovu člana 115. stav (2) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Fe­deracije BiH", broj 35/05), Vlada Federacije' Bosne i Hercego­vine, na 177. sjednici održanoj 25.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU NA PRIVREMENO KORIŠTENJE

KASARNE "KONJIČKIH BRIGADA" PRIVREDNOM

DRUŠTVU "IGMAN" D.D. KONJIC

 

 

I

 

 

Daje se na privremeno korištenje, privrednom društvu "Igman" d.d. Konjic, bez naknade, na period od 10 godina, kasarna "Konjičkih brigada" koja se nalazi na području Općine Konjic, sagrađena na zemljištu označenom kao k.č. 179, 180 i 203, upisane u KKU 154, K.O Spiljani, ukupne površine 262.538 m2, sa pripadajućim objektima i infrastrukturom.

 

 

II

 

 

Zadužuje se Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine da sačini ugovor sa privrednim društvom. "Igman" d.d. Konjic, kojim će se urediti pitanje nakna­de za komunalne usluge i održavanje infrastrukture (utrošak električne energije, grijanja, vode, telefona, odvoza otpada i drugih obaveza nastalih korištenjem nekretnine).

 

 

III

 

 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o davanju na privremeno korištenje kasarne "Konjičkih brigada" privrednom društvu "Igman" d.d. Konjic ("Službene novine Federacije BiH", broj 74/14).

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 398/2019

25. aprila 2019. Godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.