Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 43. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19) na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 177. sjednici održanoj 25.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA

SA PODRAČUNA EVIDENTIRANIH NA

JEDINSTVENOM RAČUNU TREZORA - RIZNICE

FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA/

FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANCIJA

FEDERALNOM MINISTARSTVU ZDRAVSTVA

 

 

I

 

 

Na osnovu raspoloživih i evidentiranih podataka na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federacije Bosne i Hercegovine odobrava se raspoređivanje sredstava Razdjel 20 Federalnog ministarstva zdravstva i to sa podračuna broj 102-050-0000115525 u iznosu od 25.970,45 KM.

 

 

II

 

 

Odobrava se raspoređivanje donatorskih sredstava iz granta Europske komisije za Trust fond predpristupnog instrumenta Europske Unije (EC IPA) namijenjenog za financiranje projekta Jadranskog modela održive mobilnosti u oblasti zdravstvene zaštite (u daljem tekstu: Projekat).

 

 

III

 

 

Donatorska sredstva iz tačke I ove odluke, u iznosu od 25.970,45 KM, evidentirana na podračunu broj 102 050 00001155 25 - "FMF - "JADRANSKI MODEL ODRŽIVE MOBILNOSTI U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE", projekat 3001059, grupa plaćanja 100-59, rasporedit će se na sljedeći ekonomski kod:

 

- 614720 - tekući transferi međunarodnim organizacijama

22.000,00 KM

- 613100 - putni troškovi

1.000,00 KM

- 613800 - izdaci za bankarske usluge

970,45 KM

- 613900 - ugovorene usluge

2.000,00 KM

 

 

IV

 

 

Sredstva iz tačke III ove odluke koristit će se u skladu sa budžetom projekta, odobrenim i kontrolisanirn od strane donatora.

 

 

V

 

 

O izvršenju budžeta projekta vodit će se posebno knjigo­vodstvo, a Federalno ministarstvo zdravstva će u skladu sa odred­bom tačke 15. Uputstva o otvaranju posebnih namjenskih tran­sakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračuni u okviru Jedinstvenog računa Trezora ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/17) i Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/14, 14/15, 4/16 i 19/18) sačinjavati i dostavljati periodične i godišnje izvještaje o namjenskom utrošku sredstava Federalnom ministarstvu finansija/Federalnom mini­starstvu financija - Sektor za Budžet.

 

 

VI

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo zdravstva i Federalno ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svojih nadležnosti.

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 395/2019

25. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.