Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 12. stav (5) Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 31/08 i 27/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 174. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA

IMENOVANJE DIREKTORA ZAVODA ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH LICA - DRIN

 

 

I

 

 

Daje se prethodna saglasnost Upravnom odboru Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin za imenovanje Adisa Ramića, na poziciju direktora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 388/2019

18. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.