Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 13. stav (3) Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 174. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI

NADZORNOM ODBORU UNJON BANKE D.D.

SARAJEVO ZA IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVE

UNION BANKE D.D. SARAJEVO

 

 

I

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje prethodnu saglasnost Nadzornom odboru Union banke d.d. Sarajevo za imenovanje članova Uprave, na mandatni period od četiri godine, počev od 01.04.2019. godine i to za imenovanje sljedećih lica:

 

1.     Edin Mujagić za člana Uprave za rizike;

2.     Leon Begić za člana Uprave za operacije.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 383/2019

18. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.