Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/0618/06) a u svezi s člankom 232. Zakona o gospodarskim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15), Vlada Federacije Basne i Hercegovine, na 177. sjednici, održanoj 25.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O SAZIVANJU IZVANREDNE SKUPŠTINE DIONIČARA GOSPODARSKOG DRUŠTVA "ZRAK" D.D. SARAJEVO

 

 

I

 

 

Saziva se izvanredna Skupština dioničara Gospodarskog društva "Zrak" d.d. Sarajevo, koja će se održati dana 15.05.2019. godine u 11:00 sati, u prostorijama društva u Sarajevu, ul. Adema Buće broj 148.

 

 

II

 

 

Za Skupštinu dioničara iz točke I ove odluke predlaže se slijedeći dnevni red:

1.     Izbor radnih tijela Skupštine,

a)     Predsjednika Skupštine,

b)     dva ovjerivača zapisnika.

2.     Donošenje Odluke e razrješenju članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva "Zrak" d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala,

3.     Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva "Zrak" d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala.

 

 

III

 

 

Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasovanja na Skupštini dioničara, na prijedlog tajnika Društva,  vršit će Odbor za glasovanje u sastavu: Šutković Alisa - predsjednik, Fazlagić Irfan - zamjenik predsjednika, Sinanović Almina - član; Gelineo Ivana - zamjenik člana; Ćubara Razija - član, Kominlija Emir -zamjenik člana.

Zapisničar na Skupštini dioničara je Medjedović Besima, tajnik Društva.

 

 

IV

 

 

Zadužuje se tajnik Gospodarskog društva "Zrak" d.d. Sarajevo da, sukladno članku 232. stavak (5) Zakona o gospodar­skim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15), poduzme sve radnje neophodne za održavanje Skupštine dioničara.

Zadužuje se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da objavi obavijest o sazivanju izvanredne Skupštine dioničara, skladno članku 230. Zakona o gospodarskim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15).

 

 

VI

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 378/2019

25. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.