Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 232. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 177. sjednici, održanoj 25.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DIONIČARA

PRIVREDNOG DRUŠTVA "ZRAK" D.D. SARAJEVO

 

 

I

 

 

Saziva se vanredna Skupština dioničara Privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo, koja će se održati dana 15.05.2019. godine u 11:00 sati, u prostorijama društva u Sarajevu, ul. Adema Buće broj 148.

 

 

II

 

 

Za Skupštinu dioničara iz tačke I ove odluke predlaže se slijedeći dnevni red:

1.     Izbor radnih tijela Skupštine:

a)     Predsjednika Skupštine,

b)     dva ovjerivača zapisnika.

2.     Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala.

3.     Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala.

 

 

III

 

 

Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini dioničara, na prijedlog sekretara Društva, vršit će Odbor za glasanje u sastavu: Šutković Alisa - predsjednik, Fazlagić Irfan -zamjenik predsjednika, Sinanović Almina - član; Gelineo Ivana -zamjenik člana; Ćubara Razija - član, Kominlija Emir - zamjenik člana.

Zapisničar na Skupštini dioničara je Medjedović Besima, sekretar Društva.

 

 

IV

 

 

Zadužuje se sekretar Privrednog društva "Zrak" d.d. Saraje­vo da, u skladu sa članom 232. stav (5) Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15), po­duzme sve radnje neophodne za održavanje Skupštine dioničara.

 

 

V

 

 

Zadužuje se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da objavi obavještenje o sazivanju vanredne Skupštine dioničara, u skladu sa članom 230. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15).

 

 

VI

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 378/2019

25. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.