Na temelju čl. 31. i 37. Zakona o izvršavanju-Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 177. sjednici, održanoj 25.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA S KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA TEKUĆIH

TRANSFERA UTVRĐENIH PRORAČUNOM

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019.

GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU RAZVOJA,

PODUZETNIŠTVA I OBRTA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava s kriterijima raspodje­le sredstava tekućih transfera utvrđenih u razdjelu 50. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19).

Sredstva za realiziranje Programa iz stavka (1) ove točke u ukupnom iznosu od 8.071.280,00 KM, isplatit će se korisnicima sredstava kao nepovratna (grant) sredstva.

 

 

II

 

 

Financijska sredstva iz stavka (2) točke I ove Odluke u iznosu od 8.071.280,00 KM, raspodjeljuju se s ekonomskih kodova, po projektima kako slijedi:

 

1. EKONOMSKI KOD 614100 - Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Tekući transferi općinama i gradovima

 

1.1. Naziv projekta: Izgradnja poduzetničkih zona 4.500.000,00 KM

 

Svrha projekta:

Izgradnja nove i unapređenje postojeće komunalne infra­strukture u poduzetničkim zonama Federacije Bosne i Hercego­vine tamo gdje ista predstavlja prepreku razvoju poduzetništva, kao i unapređenje usluga za upravljanje razvojem poduzetničkih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

Kvaliteta projekta; izvori - način financiranja; broj aktivnih korisnika zone; broj zaposlenih u zoni; trend privlačenja investitora u posljednje tri godine; stupanj aktivne iskorištenosti zone; ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj razvijenosti JLS); poticaji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta (u daljem tekstu: Ministarstvo) u zadnjih pet (5) godina.

 

Kategorija korisnika sredstava:

Općine i gradovi u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

2. EKONOMSKI KOD 614200 - Tekući transferi pojedincima - isplata stipendija i isplata inovatorima

 

2.1. Naziv projekta: Poticaji inovatorima - pojedincima 50.000,00 KM

 

Svrha projekta:

Poticanje inovatora na razvoj inovacija; dovođenje inova­cije do proizvoda; poticanje inovatora da krenu u poduzetničke pothvate i upotreba inovativnog potencijala u stvaranju domaćih proizvoda.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

Vrsta proizvoda kojem je inovacija namijenjena; stupanj realizacije inovacije do proizvoda; izvori - način financiranja; priznanja na sajmovima i izložbama; ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj razvijenosti JLS); dosadašnji poticaji Ministar­stva.

 

Kategorija korisnika sredstava:

Inovatori - pojedinci koji imaju prebivalište u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

2.2. Naziv projekta: Stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja 100.000,00 KM

 

Svrha projekta:

Stimuliranje učenika da se obrazuju za obavljanje deficitarnih zanimanja.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

Uspjeh u prethodnoj godini školovanja; imovinsko stanje učenika; ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj razvijenosti JLS); dosadašnji poticaji Ministarstva.

 

Kategorija korisnika sredstava:

Učenici koji će se u školskoj 2019./2020. godini školovati u srednjim strukovnim trogodišnjim Školama za deficitarna zanimanja. Popis deficitarnih zanimanja utvrđuje odlukom svaka jedinica lokalne samouprave posebno i odluka mora biti objavljena u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.

 

3. EKONOMSKI KOD 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama, udruženjima građana, Obrtničkoj komori Federacije BiH i komorama kantona i obrazovnim institucijama

 

3.1. Naziv projekta: Unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture 100.000,00 KM

 

Svrha projekta:

Uređenje i opremanje prostora za prihvat malih i srednjih poduzetnika, odnosno poduzetnika početnika; razvoj poduzetnič­kih potpornih institucija (poduzetničkih centara, poduzetničkih inkubatora, tehnoloških parkova i ostalih vidova poduzetničke infrastrukture); unapređenje učinkovitosti proizvodnje i proizvod­nih procesa na tržištu malih i srednjih poduzeća umreženih u klastere; privlačenje investicija i stvaranje mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

Namjena projekta; izvori - način financiranja; broj članova klastera, odnosno broj MSP-a u inkubatoru, tehnološkom parku i ostalim vidovima poduzetničke infrastrukture; ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj razvijenosti JLS); poticaji Ministarstva u posljednjih pet (5) godina.

 

Kategorija korisnika sredstava:

Korisnici sredstava su poduzetničke potporne institucije s područja Federacije Bosne i Hercegovine (poduzetnički inkubatori, tehnološki parkovi, akceleratori, poduzetnički centri, klasteri i razvojne agencije), koje imaju najmanje l (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme.

 

3.2. Naziv projekta: Poticaj udruženjima, komorama i obrazovnim institucijama 100.000,00 KM

 

Svrha projekta:

Razvoj i afirmacija poduzetništva i obrta; interesno umreža­vanje poduzetnika i obrtnika, organizirano zastupanje interesa poduzetnika i obrtnika na zajedničkom tržištu; opstanak i razvoj komorskog sustava u Federaciji BiH, edukacija članova komore i udruženja, organiziranje zajedničkih nastupa na sajmovima.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

Namjena projekta; izvori - način financiranja; broj članova udruženja i komora; organiziranost udruženja i komora; ravno­mjerniji regionalni razvoj (stupanj razvijenosti JLS); poticaji Ministarstva u posljednjih pet (5) godina.

 

Kategorija korisnika sredstava:

Udruženja, komore i obrazovne institucije koje svojim projektima promoviraju i potiču razvoj poduzetništva i obrta u Federaciji Bosne i Hercegovine i imaju najmanje l (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme. Udruženja i obrazovne institucije koje su korisnici poticaja ovog Ministarstva u 2017. I 2018. godini nemaju pravo korištenja sredstava ovog projekta u 2019. godini.

 

3.3. Naziv projekta: Pružanje mentoring usluga za subjekte malog gospodarstva 50.000,00 KM

 

Svrha projekta:

Podržavanje nesmetanog razvoja ili opstanka na tržištu i smanjenje broja neuspješnih subjekata malog gospodarstva u Federaciji BiH. Provođenje projekta će se vršiti kroz mentorske usluge subjektima malog gospodarstva koji se nalaze u presudnom trenutku svoga poslovanja, a pružat će ih stručne osobe - mentori, kroz određeni broj sati koje će provoditi u izravnom kontaktu s menadžmentom poslovnog subjekta.

 

Kategorija korisnika sredstava:

Udruženja i agencije koje imaju članove koji su prošli obuku za mentore po JICA sustavu. Korisnici mentoring usluga su subjekti malog gospodarsva koji imaju sjedište na području Federacije BiH.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

Vrsta djelatnosti; broj zaposlenih; pripadnost ciljnoj skupini; ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj razvijenosti JLS); dosadašnji poticaji Ministarstva za subjekte malog gospodarstva - korisnike mentoring usluga.

 

4. EKONOMSKI KOD 614500 - Subvencije privatnim poduzećima poduzetnicima

 

4.1. Naziv projekta: Poticaji opstanku tradicionalnih i starih obrta 180.000,00 KM

 

Svrha projekta:

Očuvanje obrtničke tradicije, kulturnog i povijesnog nasljeđa poticanjem tradicionalnih i starih obrtničkih djelatnosti kroz sufinanciranje troškova nabavke opreme i repromaterijala, poboljšanje uvjeta rada u radionici i obrazovanja i stručnog osposobljavanja zaposlenih.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

Namjena ulaganja sredstava; vrsta djelatnosti; izvori - način financiranja; broj zaposlenih; pripadnost ciljnoj skupini; ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj razvijenosti JLS); poticaji Ministarstva u posljednih pet (5) godina.

 

Kategorija korisnika sredstava:

Obrtnici koji obavljaju djelatnost u skladu s Uredbom o zaštiti tradicionalnih i starih obrta ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/09, 38/10 i 16/12) izuzev djelatnosti C/32.12 i S/95.25 i posluju najmanje 12 mjeseci. Svi korisnici sredstava moraju imati sjedište na području Federacije Bosne i Hercegovine, nalaziti se u većinskom privatnom vlasništvu državljana Bosne i Hercegovine te imati najmanje l (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme. Korisnici poticaja Ministarstva u 2017. i 2018. godini nemaju pravo korištenja sredstava ovog projekta u 2019. godini.

 

4.2. Naziv projekta: Poticaji razvoju vezanih i posebnih obrta 500.000,00 KM

 

Svrha projekta:

Poticanje vezanih i posebnih obrta na razvoj djelatnosti kroz sufinanciranje troškova nabavke opreme potrebne za proširenje i osuvremenjivanje proizvodnje, kako bi se omogućilo povećanje kvalitete proizvoda i rast zaposlenosti.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

Namjena ulaganja sredstava; vrsta djelatnosti; izvori - način financiranja; povećanje zaposlenosti; broj zaposlenih; pripadnost ciljnoj skupini; ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj razvijenosti JLS); poticaji Ministarstva u posljednjih pet. (5) godina.

 

Kategorija korisnika sredstava:

Obrtnici koji obavljaju djelatnost u skladu s Uredbom o vezanim i posebnim obrtima ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/09, 62/10 i 16/12), pripadaju u područja C, F, G i grani 95 iz područja S vezanih obrta i u područje F posebnih obrta propisanih ovom Uredbom i posluju najmanje 12 mjeseci. Svi korisnici sredstava moraju imati sjedište na području Federacije Bosne i Hercegovine, nalaziti se u većinskom privatnom vlasništvu državljana Bosne i Hercegovine te imati najmanje l (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme. Korisnici poticaja Ministarstva u 2017. i 2018. godini nemaju pravo korištenja sredstava ovog projekta u 2019. godini.

 

4.3. Naziv projekta: Poticaji novoosnovanim subjektima malog gospodarstva 850.000,00 KM

 

Svrha projekta:

Održavanje pozitivnog trenda poduzetničke aktivnosti s aspekta povećanja broja novoosnovanih subjekata malog gospodarstva. Kroz projekt će se realizirati subvencioniranje troškova registracije i troškova doprinosa za zaposlene.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

Vrsta djelatnosti; broj zaposlenih; povećanje zaposlenosti; ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj razvijenosti JLS); pripadnost ciljnoj skupini.

 

Kategorija korisnika sredstava:

Subjekti malog gospodarstva definirani po Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima, koji imaju sjedište na području Federacije Bosne i Hercegovine, nalaze se u većinskom privatnom vlasništvu državljana Bosne i Hercegovine te imaju najmanje l (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme, a registrirani su poslije 18. 4. 2018. godine. Nisu prihvatljive prijave subjekata malog gospodarstva koji imaju registriranu osnovnu djelatnost u oblasti namjenske industrije, proizvodnje i prerade duhana i igara na sreću.

 

4.4. Naziv projekta: Jačanje konkurentnosti MSP-a 1.451.280,00 KM 

 

Svrha projekta:

Jačanje konkurentnosti MSP-a kroz tehnološku moderni­zaciju poslovnih procesa, podršku unapređenju znanja i vještina zaposlenih, promociji izvoznih potencijala i pristupa novim tržištima.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

Kvalitet projekta, izvori - način financiranja; broj zaposle­nih; pripadnost ciljnoj skupini; ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj razvijenosti JLS); poticaji Ministarstva u posljednjih pet (5) godina; vrsta djelatnosti s aspekta stupnja finalizacije proizvoda; povećanje zaposlenosti; integracija inovacija u poslovanje MSP; namjena ulaganja sredstava.

 

Kategorija korisnika sredstava:

Pravne osobe (d.o.o. i d.d.) definirane po Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva, koje imaju sjedište na području Federacije BiH, nalaze se u većinskom privatnom vlasništvu državljana Bosne i Hercegovine, posluju najmanje godinu dana, imaju iskazano pozitivno poslovanje u 2018. godini, imaju najmanje 5 (pet) zaposlenih na neodređeno vrijeme te koje će povećati zaposlenost minimalno za jednog radnika tijekom realizacije projekata.

Sredstva u okviru ovog projekta dodjeljivat će se poslovnim subjektima iz područja C - Prerađivačka industrija" Klasifikacije djelatnosti KDBiH 2010 ("Službeni glasnik BiH", broj 47/10) unutar sljedećih oblasti djelatnosti: 10.1, 10.3, 13, 14, 15, 16.2, 17, 22, 24 (izuzev grane 24.1 i 24.4), 25 (izuzev grane 25.4), 27, 28,29, i 31.

Izbor korisnika vršit će se isključivo na temelju šifre djelatnosti iz Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema djelatnosti koju izdaje Zavod za statistiku.

Korisnici poticajnih sredstava Ministarstva u 2017. i 2018. godini ne mogu koristiti sredstva ovog projekta u 2019. godini.

 

4.5. Naziv projekta: Tehničko usklađivanje (uvođenje ISO i HACCP standarda i osiguranje CE znaka) 190.000,00 KM

 

Svrha projekta:

Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom (ISO i HACCP standarda) i osiguranje CE znaka u cilju povećanja konkurentno­sti proizvoda subjekata malog gospodarstva iz Federacije BIH.

 

Kriteriji za izbor korisnika sredstava:

Vrsta djelatnosti; povećanje zaposlenosti; broj zaposlenih; izvori - način financiranja, pripadnost ciljnoj skupini; ravnomjer­niji regionalni razvoj (stupanj razvijenosti JLS); poticaji Ministarstva u posljednjih pet (5) godina.

 

Kategorija korisnika sredstava:

Subjekti malog gospodarstva definirani po Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima koji imaju sjedište na području Federacije BiH, nalaze se u većinskom, privatnom vlasništvu državljana BiH te imaju najmanje l (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme. Korisnici poticaja ovog Ministarstva u 2017. i 2018. godini nemaju pravo na korištenje sredstava ovog projekta u 2019. godini.

 

 

III

 

 

Sredstva iz točke II ove odluke dodijelit će se korisnicima u skladu s kriterijima utvrđenim ovom odlukom, javnim natječajem i Pravilnikom o postupcima u provođenju Programa razvoja malog gospodarstva ("Službene novine Federacije BiH", br. 50/13, 55/13isp i 86/13) (u daljem tekstu: Pravilnik).

Subjekti malog gospodarstva koji su u vlasništvu osoba s invaliditetom, žena ili osoba mlađih od 35 godina, imati će preferencijalni tretman kod odabira projektnih prijedloga.

Sredstva s ekonomskog koda 614500 - Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima predstavljaju državnu pomoć male vrijednosti i dodjeljivat će se u skladu s kriterijima iz stavka (1) ove točke i čl. 68. -70. Uredbe o namjeni, kriterijima i uvjetima za dodjelu državne pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 99/13).

Za svaki izdatak sredstava za projekte iz točke II ove odluke, federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta donosi posebne odluke.

 

 

IV

 

 

Za dodjelu grant sredstava iz stavka (2) točke 1. ove odluke Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, raspisuje javni natječaj. Javni natječaj se objavljuje u "Službenim novina­ma Federacije BiH", na web stranici Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i u najmanje dvoje dnevne novine dostupne na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta obrazuje Komisiju za izbor korisnika sredstava, koja će sačiniti Smjernice za podnositelje projektnih prijedloga i vršiti izbor korisnika sredstava u skladu s točkom III ove odluke. Rezultati natječaja objavljuju se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na web stranici Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništa i obrta.

 

 

V

 

 

Nadzor i provjeru namjenskog utroška sredstava od strane korisnika sredstava vršit će Komisija za nadzor, koju obrazuje federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta, u skladu s odredbama Pravilnika.

 

 

VI

 

 

O utrošenim sredstvima iz točke I ove odluke Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će izvijestiti Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija kvartalno, a Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo fmansija Vladu Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 375/2019

25. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v.r.