Na osnovu čl. 31. i 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), Vlads Federacije Bosne i Hercegovine, na 177. sjednici, održsnoj 25.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA S

KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA TEKUĆIH

TRANSFERA UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU

FEDERALNOM MINISTARSTVU RAZVOJA,

PODUZETNIŠTVA I OBRTA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih u razdjelu 50. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19).

Sredstva za realizaciju Programa iz stava (1) ove tačke u ukupnom iznosu od 8.071.280,00 KM, će se isplatiti korisnicima sredstava kao nepovratna (grant) sredstva.

 

 

II

 

 

Finansijska sredstva iz stava (2) tačke I ove odluke u iznosu od 8.071.286,80 KM, raspodjeljuju se s ekonomskih kodova, po projektima kako slijedi:

 

1. EKONOMSKI KOD 614100 - Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Tekući transferi općinama i gradovima

 

1.1. Naziv projekta: Izgradnja pedbzetničkih zona 4.500.000,00 KM

 

Svrha projekta:

Izgradnja nove i unapređenje postojeće komunalne infrastrukture u poduzetničkim zonama Federacije Bosne i Hercegovine tamo gdje ista predstavlja prepreku razvoju poduzetništva, kao i unapređenje usluga za upravljanje razvojem poduzetničkih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

Kvaliteta projekta; izvori - način finansiranja; broj aktivnih korisnika zone; broj zaposlenih u zoni; trend privlačenja investitora u posljednje tri godine; stepen aktivne iskorištenosti zone; ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS); poticaji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta (u daljem tekstu: Ministarstvo) u zadnjih pet (5) godina.

 

Kategorija korisnika sredstava:

Općine i gradovi u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

2. EKONOMSKI KOD 614200 - Tekući transferi pojedincima - isplata stipendija i isplata inovatorima

2.1. Naziv projekta: Poticaji inovatorima - pojedincima 50.000,00 KM

 

Svrha projekta:

Poticanje inovatora na razvoj inovacija; dovođenje inovacije do proizvoda; poticanje inovatora da krenu u poduzetničke pothvate i upotreba inovativnog potencijala u stvaranju domaćih proizvoda.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

Vrsta proizvoda kojem je inovacija namijenjena; stepen realizacije inovacije do proizvoda; izvori - način finansiranja; priznanja na sajmovima i izložbama; ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS); dosadašnji poticaji Ministarstva.

 

Kategorija korisnika sredstava: .

Inovatori - pojedinci koji imaju prebivalište u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

2.2. Naziv projekta: Stipendiranja učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja 100.000,00 KM

 

Svrha projekta:

Stimulisanje učenika da se obrazuju za obavljanje deficitarnih zanimanja.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

Uspjeh u prethodnoj godini školovanja; imovinsko stanje učenika; ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS); dosadašnji poticaji Ministarstva.

 

Kategorija korisnika sredstava:

Učenici koji će se u školskoj 2019./2020. godini školovati u srednjim stručnim trogodišnjim školama za deficitarna zanima­nja. Popis deficitarnih zanimanja utvrđuje odlukom svaka jedinica lokalne samouprave posebno i odluka mora biti objavljena u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.

 

3. EKONOMSKI KOD 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama, udruženjima građana, Obrtničkoj komori Federacije BiH i komorama kantona i obrazovnim institucijama

 

3.1. Naziv projekta: tlnapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture 100.000,00 KM

 

Svrha projekta:

Uređenje i opremanje prostora za prihvat malih i srednjih poduzetnika, odnosno poduzetnika početnika; razvoj poduzetnič­kih potpornih institucija (poduzetničkih centara, poduzetničkih inkubatora, tehnoloških parkova i ostalih vidova poduzetničke infrastrukture); unapređenje učinkovitosti proizvodnje i proizvod­nih procesa na tržištu malih i srednjih poduzeća umreženih u klastere; privlačenje investicija i stvaranje mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

Namjena projekta; izvori - način finansiranja; broj članova klastera, odnosno broj MSP-a u inkubatoru, tehnološkom parku i ostalim vidovima poduzetničke infrastrukture; ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS); poticaji Ministarstva u posljednjih pet (5) godina.

 

Kategorija korisnika sredstava:

Korisnici sredstava su poduzetničke potporne institucije s područja Federacije Bosne i Hercegovine (poduzetnički inku­batori, tehnološki parkovi, akceleratori, poduzetnički centri, klasteri i razvojne agencije), koje imaju najmanje l (jednog) zapo­slenog na neodređeno vrijeme.

 

3.2. Naziv projekta: Poticaj udruženjima, komorama i obrazovnim institucijama 100.000,00 KM

 

Svrha projekta:

Razvoj i afirmacija poduzetništva i obrta; interesno umrežavanje poduzetnika i obrtnika, organizivano zastupanje interesa poduzetnika i obrtnika na zajedničkom tržištu; opstanak i razvoj komorskog sistema u Federaciji BiH, edukacija članova komore i udruženja, organizovanje zajedničkih nastupa na sajmovima.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

Namjena projekta; izvori - način finansiranja; broj članova udruženja i komora; organizovanost udruženja i komora; ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS); poticaji Ministarstva u posljednjih pet (5) godina.

 

Kategorija korisnika sredstava:

Udruženja, komore i obrazovne, institucije koje svojim projektima promovišu i potiču razvoj poduzetništva i obrta u Federaciji Bosne i Hercegovine i imaju najmanje l (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme. Udruženja i obrazovne institucije koje su korisnici poticaja ovog Ministarstva u 2017. I 2018. godini nemaju pravo korištenja sredstava ovog projekta u 2019. godini.

 

3.3. Naziv projekta: Pružanje mentoring usluga za subjekte male privrede 50.000,00 KM

 

Svrha projekta:

Podržavanje nesmetanog razvoja ili opstanka na tržištu i smanjenje broja neuspješnih subjekata male privrede u Federaciji BiH. Provođenje projekta će se vršiti kroz mentorske usluge subjektima male privrede koji se nalaze u presudnom trenutku svoga poslovanja, a pružat će ih stručne osobe - mentori, kroz određeni broj sati koje će provoditi u izravnom kontaktu s menadžmentom poslovnog subjekta.

 

Kategorija korisnika sredstava:

Udruženja i agencije koje imaju članove koji su prošli obuku za mentore po JICA sistemu. Korisnici mentoring usluga su subjekti male privrede koji imaju  Sjedište na području Federacije BiH.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

Vrsta djelatnosti; broj zaposlenih; pripadnost ciljnoj skupini; ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS); dosadašnji poticaji Ministarstva za subjekte male privrede -korisnike mentoring usluga.

 

4. EKONOMSKI KOD 614500 - Subvencije privatnim

poduzećima i poduzetnicima

 

4.1. Naziv projekta: Poticaji opstanku tradicionalnih i starih obrta 180.000,00 KM

 

Svrha projekta:

Očuvanje obrtničke tradicije, kulturnog i istorijskog nasljeđa poticanjem tradicionalnih i starih obrtničkih djelatnosti kroz sufmansiranje troškova nabavke opreme i repromaterijala, poboljšanje uslova rada u radionici i obrazovanja i stručnog osposobljavanja zaposlenih.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

Namjena ulaganja sredstava; vrsta djelatnosti; izvori - način finansiranja; broj zaposlenih; pripadnost ciljnoj skupini; ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS); poticaji Ministarstva u posljednih pet (5) godina.

 

Kategorija korisnika sredstava:

Obrtnici koji obavljaju djelatnost u skladu s Uredbom o zaštiti tradicionalnih i starih obrta ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/09, 38/10 i 16/12) izuzev djelatnosti C/32.12 i S/95.25 i posluju najmanje 12 mjeseci. Svi korisnici sredstava moraju imati sjedište na području Federacije Bosne i Hercego­vine, nalaziti se u većinskom privatnom vlasništvu državljana Bosne i Hercegovine te imati najmanje l (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme. Korisnici poticaja Ministarstva u 2017. I 2018. godini nemaju pravo korištenja sredstava ovog projekta u 2019. godini.

 

4.2. Naziv projekta: Poticaji razvoju vezanih i posebnih obrta 500.000,00 KM

 

Svrha projekta:

Poticanje vezanih i posebnih obrta na razvoj djelatnosti kroz sufinansiranje troškova nabavke opreme potrebne za proširenje i osavremenjivanje proizvodnje, kako bi se omogućilo povećanje kvalitete proizvoda i rast zaposlenosti.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

Namjena ulaganja sredstava; vrsta djelatnosti; izvori - način finansiranja; povećanje zaposlenosti; broj zaposlenih; pripadnost ciljnoj skupini; ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS); poticaji Ministarstva u posljednjih pet (5) godina.

 

Kategorija korisnika sredstava:

Obrtnici koji obavljaju djelatnost u skladu s Uredbom o vezanim i posebnim obrtima ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/09, 62/10 i 16/12), pripadaju u područja C, F, G i grani 95 iz područja S vezanih obrta i u područje F posebnih obrta propisanih ovom Uredbom i posluju najmanje 12 mjeseci. Svi korisnici sredstava moraju imati sjedište na području Federacije Bosne i Hercegovine, nalaziti se u većinskom privatnom vlasništvu državljana Bosne i Hercegovine te imati najmanje l (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme. Korisnici poticaja Ministarstva u 2017. i 2018. godini nemaju pravo korištenja sredstava ovog projekta u 2019. godini.

 

4.3. Naziv projekta: Poticaji novoosnovanim subjektima male privrede 850.000,00 KM

 

Svrha projekta:

Održavanje pozitivnog trenda poduzetničke aktivnosti s aspekta povećanja broja novoosnovanih subjekata male privrede. Kroz projekt će se realizirati subvencioniranje troškova registracije i troškova doprinosa za zaposlene.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

Vrsta djelatnosti; broj zaposlenih; povećanje zaposlenosti; ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS); pripadnost ciljnoj skupini.

 

Kategorija korisnika sredstava:

Subjekti male privrede definisani po Zakonu o poticanju razvoja male privrede i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima, koji imaju sjedište na području Federacije Bosne i Hercegovine, nalaze se u većinskom privatnom vlasništvu državljana Bosne i Hercegovine te imaju najmanje l (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme, a registrovani su poslije 18.04,2018. godine. Nisu prihvatljive prijave subjekata male privrede koji imaju registrovanu osnovnu djelatnost u oblasti namjenske industrije, proizvodnje i prerade duhana i igara na sreću.

 

4.4. Naziv projekta: Jačanje konkurentnosti MSP-a 1.451.280,00 KM

 

Svrha projekta:

Jačanje konkurentnosti MSP-a kroz tehnološku modernizaciju poslovnih procesa, podršku unapređenju znanja i vještina zaposlenih, promociji izvoznih potencijala i pristupa novim tržištima.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

Kvalitet projekta, izvori - način finansiranja; broj zaposlenih; pripadnost ciljnoj skupini; ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS); poticaji Ministarstva u posljednjih pet (5) godina; vrsta djelatnosti s aspekta stepena finalizacije proizvoda; povećanje zaposlenosti; integracija inovacija u poslovanje MSP; namjena ulaganja sredstava.

 

Kategorija korisnika sredstava:

Pravne osobe (d.o.o. i d.d.) definisane po Zakonu o poticanju razvoja male privrede, koje imaju sjedište na području Federacije BiH, nalaze se u većinskom privatnom vlasništvu državljana Bosne i Hercegovine, posluju najmanje godinu dana, imaju iskazano pozitivno poslovanje u 2018. godini, imaju najmanje 5 (pet) zaposlenih na neodređeno vrijeme te koje će povećati zaposlenost minimalno za jednog radnika tokom realizacije projekata.

Sredstva u okviru ovog projekta će se dodjeljivati poslovnim subjektima iz "područja C - Prerađivačka industrija" Klasifikacije djelatnosti KDBiH 2010 ("Službeni glasnik BiH", broj 47/10) unutar sljedećih oblasti djelatnosti: 10.1, 10.3, 13, 14, 15, 16,2, 17, 22, 24 (izuzev grane 24.1 i 24,4), 25 (izuzev grane 25.4), 27,28, 29, i 31.

Izbor korisnika vršit će se isključivo na osnovu šifre djelatnosti iz Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema djelatnosti koju izdaje Zavod za statistiku.

Korisnici poticajnih sredstava Ministarstva u 2017. i 2018. godini ne mogu koristiti sredstva ovog projekta u 2019. godini.

 

4.5. Naziv projekta: Tehničko usklađivanje (uvođenje ISO i HACCP standard i osiguranje ĆE znaka) 190.000,00 KM

 

Svrha projekta:

Uvođenje sistema upravljanja kvalitetom (ISO i HACCP standarda) i osiguranje CE znaka u cilju povećanja konkurentno­sti proizvoda subjekata male privrede iz Federacije BiH.

 

Kriteriji za izbor korisnika sredstava:

Vrsta djelatnosti; povećanje zaposlenosti; broj zaposlenih; izvori - način finansiranja, pripadnost ciljnoj skupini; ravnomjer­niji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JES); poticaji Ministarstva u posljednjih pet (5) godina.

 

Kategorija korisnika sredstava:

Subjekti male privrede definisani po Zakonu o poticanju razvoja male privrede i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima koji imaju sjedište na području Federacije BiH, nalaze se u većinskom privatnom vlasništvu državljana BiH te imaju najma­nje l (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme. Korisnici poticaja ovog Ministarstva u 2017. i 2018. godini nemaju pravo na korištenje sredstava ovog projekta u 2019. godini.

 

 

III

 

Sredstva iz tačke II ove odluke dodijelit će se korisnicima u skladu s kriterijima utvrđenim ovom odlukom, javnim konkur­som i Pravilnikom o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede ("Službene novine Federacije BiH", br. 50/13, 55/13 .isp. i 86/13) (u daljem tekstu; Pravilnik).

Subjekti male privrede koji su u vlasništvu osoba s invaliditetom, žena ili osoba mlađih od 35 godina imati će preferencijalni tretman kod odabira projektnih prijedloga.

Sredstva s ekonomskog koda 614500 - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima predstavljaju državnu pomoć male vrijednosti i dodjeljivati će se u skladu s kriterijima iz stava (1) ove tačke i čl. 68. - 70. Uredbe o namjeni, kriterijima i uslovima za dodjelu državne pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 99/13).

Za svaki izdatak sredstava za projekte iz tačke II ove odluke, federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta donosi posebne odluke.

 

 

IV

 

 

Za dodjelu grant sredstava iz stava (2) tačke I ove odluke Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje javni konkurs. Javni konkurs se objavljuje u "Službenim novinama Federacije BiH", na web stranici Ministarstva i u najmanje dvoje dnevne novine dostupne na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta obrazuje Komisiju za izbor korisnika sredstava, koja će sačiniti Smjernice za podnositelje projektnih prijedloga i vršiti izbor korisnika sredstava u skladu s tačkom III ove odluke. Rezultati konkursa objavljuju se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na web stranici Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

 

 

V

 

 

Nadzor i provjeru namjenskog utroška sredstava od strane korisnika sredstava vršit će Komisija za nadzor, koju obrazuje federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta, u skladu s odredbama Pravilnika.

 

 

VI

 

 

O utrošenim sredstvima iz tačke I ove odluke Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će izvijestiti Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija kvartalno, a Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija Vladu Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 375/2019

25. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.