Na temelju članka 115. stavak (2) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 177. sjednici, održanoj 25.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU NA PRIVREMENO KORIŠTENJE

VOJARNE "JAJCE" GRADU SARAJEVU

 

 

I

 

 

Daje se na privremeno korištenje Gradu Sarajevu, na razdoblje od 49 godina, vojarna "Jajce" sagrađena na zemljištu označenom kao k.č. 51, površine 8508 m2, po kulturi kuća, kućište i dvorište i k.č. 52, površine 304 m2, po kulturi zidine kaštela, upisane u zk. ul. 55, K.O. SP __ Sarajevo-Mahala XCIII, bez naknade.

 

 

II

 

 

Zadužuje se Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine da sa Gradom Sarajevo zaključi ugovor o korištenju kojim će se urediti pitanja naknade za komunalne usluge i održavanje infrastrukture (utrošak električne energije, grijanja, vode, telefona, odvoza otpada i drugih obaveza nastalih korištenjem objekta).

Zadužuje se Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine da pripremi prijedlog teksta ugovora o korištenju vojarne "Jajce" i dostavi Federalnom pravobraniteljstvu, koje je dužno najkasnije u roku od 30 dana dostaviti mišljenje na tekst istog.

 

 

III

 

 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o davanju na korištenje vojarne "Jajce" Gradu Sarajevu ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/18).

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama-Federacije B.iH".

 

 

V broj 374/2019

25. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.