Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 5. stavak (1) Zakona o koncesijama ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/02 i 61/06), na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 169. sjednici, održanoj 17.01.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O PRISTUPANJU POSTUPKU DODJELE KONCESIJE ZA

IZGRADNJU CRPNE HIDROELEKTRANE (CHE) VRILO

66 MW, NA RIJECI ŠUJICI, OPĆINA TOMISLAVGRAD

 

 

I

 

 

Pristupa se postupku dodjele koncesije za izgradnju crpne hidroelektrane (CHE) Vrilo 66 MW, na rijeci Šujici, općina Tomislavgrad.

 

 

II

 

 

Postupak za dodjelu koncesije za izgradnju hidroenergetskog objekta iz točke I ove odluke, provodi se po osnovu samoinicijativne ponude ponuđača, Javnog poduzeća "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, sukladno članku 28. Zakona o koncesijama ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/02 i 61/06) i čl. 31. do 40. Pravila o postupku dodjele koncesija ("Službene novine Federacije BiH", br. 68/06 i 87/11).

 

 

III

 

 

Sastavni dio ove odluke je Rješenje, broj: 01-02-1511/18 od 12.11.2018. godine, koje je donijelo Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj 12.11.2018. godine, a kojim je data prethodna sagiasnost za dodjelu koncesije za izgradnju hidroenergetskog objekta iz točke I ove odluke.

 

 

IV

 

 

Ovlašćuje se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da u svojstvu koncesora vodi pregovore i postupak dodjele koncesije sa koncesionarem gospodarskim društvom Javno poduzeće "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, za izgradnju hidroenergetskog objekta iz točke I ove odluke.

 

 

V

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Komisija za koncesije u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

 

VI

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 21/2019

17. siječnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.