Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi s točkom III stavak (2) Odluke o osnivanju posebnog fonda Razvojne banke Federaciji Bosne i Hercegovine i načinu korištenja novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 17/17), kojom je utvrđeno da će Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u funkciji Skupštine Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, pojedinačnim odlukama utvrditi visinu, namjenu i korisnike preostalih sredstava, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU RASPODJELE DIJELA NOVČANIH

SREDSTAVA OSTVARENIH PRODAJOM PODUZEĆA IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U

FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

GOSPODARSKIM DRUŠTVIMA PS VITEZIT D.O.O.

VITEZ, TRZ HADŽIĆI D.D. HADŽIĆI I ZRAK D.D.

SARAJEVO

 

 

I

 

 

Ovom odlukom Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, u funkciji Skupštine Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, odobrava da se iz sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine koja su deponirana na transakcijskom računu posebnog fonda Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, otvorenog kod Centralne banke Bosne i Hercegovine, doznače sredstva gospodarskim društvima kako slijedi:

- PS VITEZIT d.o.o. Vitez, iz oblasti namjenske industrije, u iznosu od 330.000,00 KM, u svrhu otklanjanja utvrđenih nedostataka i nepravilnosti iz oblasti zaštite na radu,

- TRZ  Hadžići d.d. Hadžići, iz oblasti namjenske industrije, u iznosu od 330.000,00 KM, za proces uspostave serijske proizvodnje RPG7MX2,

- ZRAK d.d. Sarajevo, iz oblasti namjenske industrije, u iznosu od 330.000,00 KM, za zbrinjavanje opasnog otpada, sukladno "Elaboratu za zbrinjavanje zaostalih opasnih otpada na lokaciji industrijske zone ZRAK d.d. Sarajevo".

 

 

II

 

 

Sredstva iz točke I ove odluke će biti uplaćena od strane Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine na transakcijske račune gospodarskih društava PS VITEZIT d.o.o. Vitez, TRZ Hadžići d.d. Hadžići i ZRAK d.d. Sarajevo, nakon što Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i gospodarska društva potpišu ugovore o realiziranju dodijeljenih grant sredstava, kojim će biti precizno definirana prava i obveze ugovornih strana.

 

 

III

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i gospodarska društva PS VITEZIT d.o.o. Vitez, TRZ Hadžići d.d. Hadžići i ZRAK d.d. Sarajevo, svatko u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 368/2019

18. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.