Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i točke 10. stavak (10) Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima" ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/18), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENI ODLUKE O IZBORU KORISNIKA

PREOSTALOG DIJELA SREDSTAVA UTVRĐENIH U

RAZDJELU 17. PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE ZA 2018. GODINU FEDERALNOM

MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I

INDUSTRIJE "TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI

RASHODI - SUBVENCIJE PRIVATNIM PODUZEĆIMA I

PODUZETNICIMA" ZA UPLATU DOPRINOSA ZA

PIO/MIO U SVRHU UMIROVLJEN JA UPOSLENDCA

 

 

I

 

 

U Odluci o izboru korisnika preostalog dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi -Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima" za uplatu doprinosa za PIO/MIO u svrhu umirovljenja uposlenika ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/19), u točki II, u tabeli, pod rednim brojem 3., broj "14.449,93" zamjenjuje se brojem; "15.449,93".

 

 

II

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija, Federalni zavod PIO/MIO i Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine, svatko u okviru svoje nadležnosti.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 367/2019

18. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.